Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Образование
Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ

3. Вiдходи

Проблема вiдходiв виробництва в Донецькiй областi належить до числа найбiльш актуальних i найменше вирiшуваних. Загальна маса накопичених в областi вiдходiв близько 4 млрд.т, а площа земель, зайнята вiдходами, складає бiльше за 10 тис. га. У 1996 р., за даними держiнспекцiй, утворилося близько 60 млн. т вiдходiв, з яких 90 % доводиться на пiдприємства - основнi забруднювачi областi. Це трохи вище за рiвень 1995 р. i зв'язано з упорядкуванням облiку вiдходiв. Так, наприклад, Новотроїцке (Волновахський район) i Комсомольське (Старобешiвський район) рудоуправлiння розпочали враховувати вскришнi породи i вапняк.

Основними джерелами утворення i складування великотонажних вiдходiв, як i в попереднi роки, є наступнi галузi промисловостi: вугiльна, металургiйна, енергетика i видобуток нерудних матерiалiв.

Кiлькiсть вiдходiв, що утворилися на пiдприємствах ряду мiст i районiв, в порiвняннi з минулим роком дещо знизилося, однак залишається як i ранiше високим по таких мiстах i районах, як: Донецьк - близько 6 млн. т, Марiуполь - близько 6,5 млн. т, Макiївка-5 млн. т, Добропiлля - бiльш як 3,5 млн. т, Горлiвка - близько 3 млн. т, Єнакiєве - близько 1,7 млн. т, Торез - бiльш як 2,5 млн. т, Селiдове бiльш як 1,5 млн. т, Старобешiвський район - близько 8 млн. т.

Велика частина вiдходiв, що утворюються в областi є повторною сировиною i важливим джерелом забезпечення потреб економiки в матерiальних ресурсах, однак можливостi, що є для цього використовуються неефективно. Загалом по областi, згiдно з даними статистики, в 1996 р. з 57 млн. т повторної сировини, що утворилася, використано бiльш як 8 млн. т (14 %), що нижче за показники 1995 р. (21,3 %). При цьому 51,7 % (4,1 млн. т) повторної сировини i вiдходiв виробництва використано на випуск продукцiї виробниче-технiчного призначення i лише 0,3 % (26,9 тис. т) -товаров народного споживання.

Не вирiшується важлива проблема - використання багатомiльйонних вiдходiв вуглевидобутку i вуглезбагачення, золошлакiв, вiдходiв металургiї. Надто незадовiльно впроваджується процес зворотної закладки породи, яка абсолютно не застосовується на шахтах об'єднань "Селiдоввугiлля", "Красноармiйсьвугiлля", "Добропiллявугiлля". Не ведеться будiвництво породозакладних комплексiв в iнших об'єднаннях. У ПО "Донецьквугiлля" з 4,5 млн. т породи, що утворилася в 1996 р., використано лише 203,5 тис.т, або 4,5 %, в ПО "Макiїввугiлля" використовується 8,9 % породи, в ПО "Шахтарськвугiлля" - 2,4 % i т.д. У результатi в порiдних вiдвалах i шламонакопичувачах заскладовано бiльше за 2 млрд. т вiдходiв.

Формування порiдних вiдвалiв ведеться з порушенням технологiї, на них вивозяться горючi вiдходи, не ведеться будiвництво пласких вiдвалiв, не всi вiдвали мають обваловки, створнi канави для зливових вод, допускається самозахоплення землi. Так, по шахтi "Лiдiєвка" - породою засипано 14 га рiлля; по ш/у "Донбас" - породою засипано 5 га пасовища; по шахтi iм. Абакумова - самозахоплення 1 га землi. Такi ж порушення виявленi на пiдприємствах ПО "Торезантрацит", "Добропiляявугiлля", "Октябрьвугiлля", "Селiдоввугiлля" i iнших.

Рiвень використання вiдходiв металургiйних пiдприємств, по даним облстатуправлiння, складає: доменних шлакiв - 46.6 % вiд рiчного виходу (в 1995 р. - 66 %), сталеплавильних шлакiв - 21,4 % (в 1995 р. - 95,4 %), залiзовмiщуючих шламiв - 93,6 % (в 1995 р. - 82,6 %). У областi заскладовано близько 12 млн. Т залiзовмiщуючих шламiв, але їх утилiзацiя затримується iз-за затримки введення в лад комплексiв по переробцi i утилiзацiї залiзовмiщуючих шламiв на Макiївському, Єнакиєвському, Краматорському металургiйних пiдприємствах. Загострилася проблема реалiзацiї гранульованих доменних i перероблених в щебiнь сталеплавильних шлакiв через вiдсутнiсть споживачiв (Марiупольський меткомбiнат "Азовсталь", Макiївський металургiйний комбiнат i iнш.). Об'єми утворення i використання шлакiв сталеплавильного, доменного виробництва, а також залiзовмiщуючих шламiв, золошлакiв i вiдходiв вуглевидобутку в перiод з 1994 по 1996 р. представленi на графiках в Додатку 3.-представленi на графiках в Додатку 3.-1.

Скоротилося постачання повторної сировини майже по всiх видах. Об'єм постачання склав 3,2 млн.т, або 5,5 % утвореної сировини (1995 р. - 6,4 %) - Додаток 3.-2.

На накопичення вiдходiв працюють теплоелектростанцiї областi. Мiра їх використання знизилася в порiвняннi з 1995 р. з 22,8 % до 18,3 % i залишається недозволено низькою, внаслiдок чого в областi заскладовано бiльше за 130 млн. т золошлакiв Так, золовiдвал Старобешевської i Кураховської ГРЕС, Зуєвської ГРЕС займають величезнi площi i вже вичерпали свої можливостi. Вiдсутнiсть фiнансування не дозволяє реалiзувати технологiчнi рiшення, що до розвитку виробництв будiвельних матерiалiв i виробiв на основi золи i шлакiв.

Характерною для областi є не тiльки наявнiсть великих об'ємiв вiдходiв, але i присутнiсть в них вiсокотоксичних сполучень. Надзвичайно- i високонебезпечнi промвiдходи утворюються на пiдприємствах хiмiчної промисловостi, кольорової металургiї, машинобудiвних i коксохiмiчних заводах.

У 1996 р. в областi, по даним обласного статуправлiння, утворилося 42,9 млн. т токсичних вiдходiв, з них: I кл. небезпеки - 6535 т, II - 29668 т, III - 201360,5 т IV - 42,6 млн. т. Використане всього 8,4 млн. т, з них тiльки 153 тис. т вiдходiв I-III кл. небезпеки. Усього накопичене, за даними статистики, 2,2 млрд. Т токсичних вiдходiв.

Не вирiшується питання знешкодження накопичених токсичних вiдходiв (котловани кислого смолення в г.г. Єнакiєвi, Макiївцi), не початi роботи по знешкодженню забрудненого токсичними вiдходами грунту, що знаходиться в могильнику з 1991 р. на Горлiвському хiмзаводi, та i загалом програма першочергових заходiв по утилiзацiї токсичних вiдходiв на цьому пiдприємствi вирiшується незадовiльно. Не вирiшенi питання знешкодження близько 450 т пестицидiв, що прийшли в непридатнiсть i забороненi до застосування, а з боку керiвникiв господарств не вживаються належнi заходи по забезпеченню екологiчної безпеки при їх зберiганнi.

Гостро стоїть проблема переробки i утилiзацiї вiдходiв пiдприємств машинобудiвної промисловостi i кольорової металургiї в мiстах Донецьку, Торезi, Дружковцi, Харцизську i iнш.

В областi вiдсутнi полiгони по похованню i заводи по знешкодженню i переробцi токсичних вiдходiв, що неутилiзовуються.

Перевiрки технiчного i санiтарно-екологiчного стану мiсць накопичення вiдходiв виробництва, в т.ч. токсичних показують, що бiльшiсть накопичувачiв не гарантують виключення попадання токсичних елементiв в навколишню середу. Багато з них вiдпрацьованi до проектних вiдмiток i знаходяться в незадовiльному станi. Бiльшiсть накопичувачiв не мають охорони, облiк вiдходiв, що складуються не ведеться, данi про об'єми накопичених вiдходiв, як правило, заниженi.

У 1996 роцi була продовжена почата в 1995 роцi вiдповiдно до рiшення облвиконкома № 208 "Про заходи по запобiганню забруднення навколишнього середовища токсичними вiдходами" iнвентаризацiя вiдходiв i мiсць їх накопичення. Представленi мiськвиконкомами i райдержадмiнiстрацiями матерiали iнвентаризацiї неякiснi, вимагають доробки; не охопленi всi пiдприємства, не врахованi всi вiдходи i мiсця їх накопичення. Потрiбне уточнення iнформацiї через пiдприємства, що ускладнює узагальнення iнформацiї по областi i затягує її. На основi отриманих матерiалiв створюється обласна база даних.

Виконання цього рiшення розглядалося за пропозицiєю Держуправлiння на засiданнi постiйної обласної комiсiї по ТЕБ i НС, де прийняте рiшення вiд 03.07.96 м. з питання "Про стан поводження з токсичними вiдходами в Донецькiй областi i заходах щодо полiпшення їх облiку, зберiгання i утилiзацiї",

Складна екологiчна обстановка, величезний об'єм вiдходiв що утворюються i накопичуються, в тому числi високотоксичних, роблять актуальним для Донецької областi з позицiї забезпечення загальної екологiчної безпеки i питання утилiзацiї, знешкодження i складування комунально-побутових вiдходiв. Санiтарне очищення мiст i селищ мiського типу вiд ТПВ i їх безпечне складування перетворилося в значну екологiчну проблему.

Щорiчно в областi утворюється бiльше за 6 млн. м3 твердих побутових вiдходiв. Згiдно з статданними, в результатi механiзованого прибирання територiї, яке здiйснювалося в 42 мiстах i 19 селищах утворилося 6 млн. м3 побутових вiдходiв, об'єм тих, що нагромадилися складає орiєнтовно 1,5 млрд. м3 i продовжує збiльшуватися.

Смiттєпереробних пiдприємств немає. Практично все ТПВ вивозяться на звалища i полiгони. У мiстах i районах областi нараховується бiльше за 150 звалищ ТПВ, з них органiзованих -65, при цьому бiльшiсть їх експлуатуються десятками рокiв, внаслiдок чого вичерпали свої можливостi по об'єму накопичення i не вiдповiдають санiтарним i екологiчним вимогам. Не застосовується очищення дренажних вод, вiдведення бiогаза, не невiконується технологiя складування. Особливо гостро питання складування побутових вiдходiв стоїть в мiстах Марiуполi, Славянську, Костянтинiвцi, в Першотравневим i Новоазовським районах i багатьох iнших. Передбачається будiвництво нових полiгонiв, однак складностi з фiнансуванням, вiдсутнiсть сучасних екологiчно безпечних типових проектiв, негативне вiдношення населення до будiвництва звалищ i полiгонiв в їх мiстах i селах затягують розв'язання цих питань з року в рiк. Мiськi, сiльськi, селищнi Ради народних депутатiв, їх виконавчi органи не забезпечують в належнiй мiрi органiзацiю регулярного збору, вивозу i складування вiдходiв. Це приводить до виникнення стихiйних звалищ, до численних фактiв забруднення побутовими вiдходами лiсосмуг, пустирiв i т.д.

Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]