Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Законодательство
Международные документы. 1997 г. Следующий документ

 
Домовленість
про обмін інформацією між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і Адміністрацією з питань охорони здоров'я і техніки безпеки Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії

Враховуючи взаємний інтерес Сторін щодо обміну інформацією в межах своїх повноважень у галузі регулювання безпеки ядерних установок, cторони, уклали таку Домовленість:

Стаття 1
Інформація, що підлягає обміну

1. Зважаючи на наведену нижче статтю 3, Сторони цієї Домовленості будуть обмінюватися інформацією, яка стосується безпеки і пов'язана з регулюванням у таких питаннях як вибір майданчика, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація та виведення з експлуатації ядерних установок, щодо яких вони несуть відповідальність.

2. Інформація із зазначених у попередньому пункті питань охоплює зокрема:

а) законодавчі та нормативні документи, кодекси, стандарти, критерії та настанови;
б) технічні звіти та оцінки безпеки, виконані або одержані будь-якою із Сторін;
с) звіти про інциденти, реакція засобів масової інформації та громадськості на ці інциденти і, зокрема, інформацію про події, що мають скільки-небудь важливі радіологічні наслідки, а також про заходи, вжиті у зв'язку з цими подіями.

Стаття 2
Визначення

В цій Домовленості:

  • під терміном "ядерна установка" слід розуміти будь-яку стаціонарну установку для виробництва або здійснення процесу ділення ядерного палива, або для переробки опроміненого ядерного палива, або для поводження з радіоактивними відходами у межах відповідальності кожної із Сторін;
  • під виразом "стосується безпеки" слід розуміти відношення до ядерної та радіаційної безпеки, виключаючи усякі інші аспекти безпеки.

Стаття 3
Інформація, що виключається з обміну

Ця Домовленість ніяким чином не заважає будь-якій із Сторін утриматися від передачі будь-якої інформації, якщо:

а) ця Сторона, виключно з її точки зору, вважає, що передача такої інформації може суперечити вимогам закону, завдати шкоди її національній безпеці, заподіяти комерційні збитки або призвести до якої-небудь іншої шкоди її суспільним інтересам;
б) запитувана інформація стосується питання, яке виходить за межі відповідальності цієї Сторони.

Стаття 4
Використання інформації

1. Інформація, що її одержує будь-яка із Сторін відповідно до цієї Домовленості, може вільно розповсюджуватися без додаткового на те дозволу другої Сторони, за винятком випадків, коли яка-небудь інформація оголошується конфіденційною. Така конфіденційна інформація, якщо обидві Сторони не вирішать інакше, не повинна доводитись до відома когось іншого окрім:

а) в Україні - Уряду України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України або осіб, що їх консультують з ядерних питань;
б) в Сполученому Королівстві - Уряду Сполученого Королівства, Комісії з питань охорони здоров'я і техніки безпеки, Адміністрації з питань охорони здоров'я і техніки безпеки, а також осіб, що їх консультують з ядерних питань.

Така інформація буде чітко позначена Стороною, що її відсилає, за допомогою спеціальних штампів або інших чітких літерних позначок.

2. Кожна Сторона, що використовує інформацію, одержану відповідно до цієї Домовленості, робить це на свій розсуд.

Стаття 5
Інформація з інших джерел

Кожна Сторона робитиме все від неї залежне, щоб, наскільки це можливо, надавати одна одній допомогу в одержанні з джерел у своїх відповідних країнах будь-якої інформації, яка стосується безпеки і пов'язана з будь-яким з питань, вказаних вище в статті 1.

Стаття 6
Адміністративні положення

1. Обмін інформацією може здійснюватися за допомогою поштового, телексного, факсимільного, телефонного чи інших придатних видів зв'язку, а також під час візитів і зустрічей.

2. Кожна Сторона призначить свого Адміністратора, який контролюватиме всі її функції в межах цієї Домовленості.

Адміністраторам направлятимуться всі документи, якщо учасники Домовленості не вирішать інакше. Адміністратори несуть відповідальність за ретельне виконання положень цієї Домовленості з усіх її аспектів, включаючи вибір "конкретних установок", щодо яких здійснюватиметься основний обмін інформацією.

Кожна Сторона робитиме все від неї залежне, щоб разом із своїм партнером забезпечити досягнення і додержання розумно збалансованого та рівноправного обміну інформацією.

3. Зустрічі осіб, які за дорученням обох Сторін забезпечують виконання цієї Домовленості, проводитимуться щонайменше один раз на рік; додаткові зустрічі організовуватимуться в тих випадках, коли Сторони дійдуть згоди щодо необхідності цього.

Будь-який візит у рамках цієї Домовленості здійснюватиметься лише після узгодження між Адміністраторами.

Стаття 7
Використання інформації та результатів діяльності в мирних цілях

Сторони беруть на себе зобов'язання забезпечити, щоб одержана інформація чи результати діяльності, яку вони здійснюють у рамках цієї Домовленості, використовувались виключно в мирних цілях.

Стаття 8
Набуття чинності та термін дії Домовленості

1. Ця Домовленість набуває чинності з моменту її підписання обома Сторонами і, зважаючи на наступні положення статті:

а) діятиме впродовж п'яти років, починаючи з дати її підписання;
б) по закінченні цього терміну дія Домовленості може бути пролонгована за взаємною згодою Сторін.

2. Кожна із Сторін може у будь-який час денонсувати цю Домовленість, сповістивши про це письмово іншу Сторону за три місяці.

Підписано у м. Лондоні 6 лютого 1997 р. у двох примірниках, українською та англійською мовами кожний, при цьому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

За Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України  О.Є. Смишляєв, Перший заступник міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

За Адміністрацію з питань безпеки здоров'я і техніки Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії С.А.Харбісон, Директор з ядерної безпеки та Головний державний  інспектор ядерних   установок

Международные документы. 1997 г. Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]