Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Законодательство
Предидущий документ Международные документы. 1998 г. Следующий документ

 
Угода
між Комітетом з використання атомної енергії у мирних цілях Республіки Болгарія та Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України про співробітництво у галузі державного регулювання та нагляду за безпекою при використанні атомної енергії в мирних цілях

Комітет з використання атомної енергії у мирних цілях Республіки Болгарія та Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, які надалі іменуються Сторонами,

 • визнаючи особливо важливе значення забезпечення безпеки при використанні атомної енергії в мирних цілях,
 • бажаючи створити умови для здійснення співробітництва у галузі державного регулювання безпеки при використанні атомної енергії в мирних цілях,
 • керуючись відповідно законодавством Республіки Болгарія та законодавством України,

погодились про нижченаведене:

Стаття 1

Сторони здійснюють співробітництво за такими основними напрямками:

 • організація діяльності органів державного регулювання та нагляду за безпекою при використанні атомної енергії в мирних цілях;
 • організація та проведення аналізу звітів з безпеки ядерних установок в Республіці Болгарія та в Україні на стадіях проектування, експлуатації, включаючи модернізацію та реконструкцію, зняття з експлуатації;
 • організація та проведення аналізів безпеки при перевезеннях ядерних матеріалів;
 • практика проведення інспекцій та заходи примусового впливу та санкції, що застосовуються;
 • розробка, застосування та періодичний перегляд правил та норм з ядерної та радіаційної безпеки, а також методичних та керівних документів щодо здійснення регулюючої діяльності, включаючи процедури ліцензування, атестації та сертифікації;
 • аварійне планування та взаємодопомога у випадку ядерної аварії;
 • нагляд за фізичним захистом ядерних матеріалів і ядерних установок;
 • нагляд за організацією та станом обліку та контролю ядерних матеріалів та виробів на їх основі;
 • нагляд за поводженням з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, їх утилізація, захоронення;
 • нагляд за якістю устаткування, яке впливає на безпеку ядерних установок з метою забезпечення ними максимальної безпеки.

Стаття 2

Співробітництво, передбачене в Статті 1 цієї Угоди, здійснюється шляхом:

 • обміну на взаємній основі чинними правилами та нормами у галузі ядерної та радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом;
 • проведення консультацій з питань забезпечення безпеки ядерних установок;
 • обміну інформацією про аварії і порушення, що мали місце в роботі ядерних установок, та заходи з їх попередження;
 • участі, за згодою відповідної Сторони, в експертизі проектів нових ядерно- та радіаційно небезпечних об'єктів та технологій з урахуванням дотримання авторських прав та "ноу хау", а також спільного обстеження стану безпеки діючих об'єктів з програм, узгоджених з експлуатуючими організаціями;
 • проведення консультацій при розробці та застосуванні вимог, правил та норм з ядерної та радіаційної безпеки;
 • взаємного відрядження фахівців Сторін з метою обміну досвідом роботи органів державного регулювання та нагляду та підвищення їх кваліфікації;
 • проведення обміну інформацією за результатами піврічної (річної) діяльності;
 • проведення семінарів, симпозіумів, конференцій з проблем безпеки ядерних та радіаційних технологій, удосконалення регулюючої на наглядової діяльності у цій галузі, у тому числі із залученням фахівців та експертів інших країн та міжнародних організацій.

Стаття 3

Порядок фінансування спільних робіт, наукових досліджень у галузі ядерної та радіаційної безпеки, робіт зі створення банків даних та іншої спільної діяльності визначається Сторонами на основі окремих протоколів.

Витрати на відрядження фахівців по виконанню цієї Угоди бере на себе кожна з Сторін.

Стаття 4

Зміст та форми співробітництва між Сторонами при здійсненні ними конкретних робіт, у тому числі проектів, які здійснюються у відповідності з міжурядовими угодами між Республікою Болгарія та Україною, умови надання сприяння при організації та проведенні державного регулювання безпеки при використанні атомної енергії в мирних цілях, умови та порядок надання експертних та інших послуг визначаються окремими договорами та контрактами між Сторонами.

Стаття 5

Кожна з Сторін забезпечує нерозголошення інформації, отриманої нею від іншої Сторони на її вимогу. Публікація або інше розголошення таких відомостей, а також передача їх третім особам відбувається не інакше, як тільки за взаємною згодою Сторін у кожному конкретному випадку.

Стаття 6

Ця Угода укладається терміном на 3 роки та вступає в дію від дня її підписання. Угода може бути змінена або доповнена за згодою між Сторонами. Доповнення та зміни, які вносяться до цієї Угоди, оформлюються протоколами, кожний з яких вступає в дію за 30 днів від дня його підписання.

Якщо не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії цієї Угоди жодна з Сторін не заявить письмово про бажання припинити її дію, у такому разі дія цієї Угоди автоматично подовжується кожний раз на черговий трирічний період.

Дія цієї Угоди може бути припинена однією з Сторін шляхом направлення нею письмового повідомлення другій Стороні. При цьому ця Угода припиняє свою дію по закінченню трьох місяців з дня отримання такого повідомлення другою Стороною.

Вчинено в м. Софія 24 березня 1998 року у двох примірниках, кожний болгарською та українською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

За Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

За Комітет з використання атомної енергії у мирних цілях Республіки Болгарія

Предидущий документ Международные документы. 1998 г. Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]