Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Законодательство
Предидущий документ Международные документы. 1999 г.

 
Угода
між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Держатомнаглядом Республіки Вірменія про технічне співробітництво та обмін інформацією в галузі ядерної безпеки

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Держатомнагляд Республіки Вірменія, які надалі іменуються "Сторонами", що є установами, які несуть відповідальність в галузі регулювання безпечного використання атомної енергії,

  • вважаючи, що технічне співробітництво та обмін інформацією в галузі ядерного регулювання відповідає інтересам Сторін,

погодились про нижченаведене:

Стаття 1

Сторони домовляються згідно з цією Угодою і нормами національних законодавств здійснювати технічне співробітництво й обмін інформацією в галузі регулювання безпечного використання атомної енергії.

Стаття 2

Співробітництво, про яке йшлося в статті 1 цієї Угоди, включає сфери:

а) безпеки ядерних установок на протязі їх життєвого циклу;
б) радіаційного захисту та безпеки радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання;
в) ліцензування ядерних установок та експлуатаційного персоналу;
г) розробка законодавчих та інших нормативно-правових актів, і критеріїв безпеки, їх впровадження та перегляду;
д) обмін технічними звітами про діяльність експлуатуючих організацій і матеріалами з оцінки безпеки ядерних установок, об'єктів по поводженню з радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання;
є) інші питання.

Стаття 3

Сторони мають право використовувати та вільно розповсюджувати будь-яку інформацію, отриману в результаті обміну відповідно до цієї Угоди, за винятком тих випадків, коли Сторона, що передала інформацію, заздалегідь попереджує про обмеження та умови відносно використання та розповсюдження інформації, яка передається.

Сторони зобов'язуються дотримуватись умов захисту отриманої від іншої Сторони в межах цієї Угоди конфіденційної інформації.

Будь-яка із Сторін, яка використовує інформацію, отриману від іншої Сторони відповідно до цієї Угоди, бере на себе повну відповідальність за ті наслідки, які можуть виникнути при використанні отриманої інформації, та зобов'язуються не діяти на шкоду іншій Стороні.

Стаття 4

Кожна із Сторін буде сприяти іншій Стороні для утворення можливості для організації візитів представника чи представників іншої Сторони, чи уповноважених представників будь-якої іншої підвідомчої організації, для обміну інформацією або з метою навчання в галузі регулювання безпечного використання ядерної енергії.

При організації візитів дорожньо-транспортні витрати бере на себе Сторона, що відправляє, а витрати на помешкання, харчування та місцевий транспорт бере на себе приймаюча Сторона, за винятком тих випадків, коли має місце інша домовленість.

При організації навчання та довгострокових візитів умови їх організації та фінансування також будуть обговорюватись особливо. Фінансові питання будуть вирішуватись відповідно до можливостей кожної із Сторін.

Стаття 5

Кожна із Сторін призначить із числа своїх співробітників Координатора, який буде відповідальним за виконання умов цієї Угоди. Сторони повідомлять один одного про призначених Координаторів після набуття чинності цією Угодою.

У всіх випадках, якщо це особливо не обговорено цією Угодою, всі запити і вся інформація в межах цієї Угоди передаються через Координаторів. Зустрічі Сторін по контролю за реалізацією цієї Угоди будуть організовуватися Координаторами Сторін.

Стаття 6

Спірні питання, які виникають в зв'язку з тлумаченням та застосуванням цієї Угоди, будуть вирішуватись в обстановці доброзичливості шляхом двосторонніх обговорень чи переговорів між Сторонами.

Стаття 7

З ініціативи кожної із сторін в цій угоді можуть бути внесені зміни і доповнення, що оформляються окремим Протоколом і додаються до цієї Угоди. Протокол про зміни і доповнення набуває чинності відповідно до встановленого порядку статті 9 цієї Угоди.

Стаття 8

Робочою мовою, яка використовується в процесі співробітництва і при обміні інформацією, є російська мова.

Стаття 9

Ця Угода набуває чинності з того дня, коли Сторони, що домовляються повідомлять одна одну по дипломатичним каналам, що виконані умови, які відповідають їх законодавству, необхідні для набуття чинності цієї Угоди та діє на протязі 5 років, а по закінченні цього терміну автоматично подовжується ще на 5 років. В подальшому дія Угоди може бути подовжена за взаємною згодою Сторін.

Будь-яка Сторона може денонсувати цю Угоду, шляхом письмового повідомлення іншої Сторони про свій намір за 3 місяці до очікуваного дня припинення дії Угоди.

Вчинено в м. Києві 20 липня 1999 року у двох примірниках, кожний українською, вірменською та російською мовами, причому всі три тексти мають однакову силу. В випадках виникнення розбіжностей, інтерпретація Угоди буде базуватись на російському тексті.

За Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Олександр Смишляєв

За Держатомнагляд Республіки Вірменія Леонард Петросян

Предидущий документ Международные документы. 1999 г.
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]