Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Законодательство
Предидущий документ Указы. 2000 г. Следующий документ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Міністерства екології та природних ресурсів України

1. Затвердити Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України (додається).

2. Установити, що Міністерство екології та природних ресурсів України є правонаступником Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Комітету України з питань геології та використання надр, Комітету України з питань гідрометеорології, Державної адміністрації ядерного регулювання України, Головного управління геодезії, картографії та кадастру, Державної комісії у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

 • Указ Президента України від 10 лютого 1995 року N 120 (120/95) "Про Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України";
 • статтю 6 Указу Президента України від 15 вересня 1998 року N 1019 (1019/98) "Про внесення змін і доповнень до деяких Указів Президента України";
 • Указ Президента України від 18 листопада 1998 року N 1276 (1276/98) "Про затвердження Положення про Комітет України з питань геології та використання надр";
 • пункт 28 Змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року N 70 (70/99 ) "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України";
 • Указ Президента України від 3 червня 1999 року N 605 (605/99 ) "Про Положення про Державну адміністрацію ядерного регулювання України";
 • Указ Президента України від 3 червня 1999 року N 606 (606/99 ) "Про Положення про Головне управління геодезії, картографії та кадастру України";
 • Указ Президента України від 4 червня 1999 року N 614 (614/99 ) "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 18 листопада 1998 року N 1276";
 • Указ Президента України від 29 червня 1999 року N 766 (766/99 ) "Про Положення про Комітет України з питань гідрометеорології";
 • Указ Президента України від 6 липня 1999 року N 804 (804/99 ) "Про Положення про Державну комісію у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив".

4. Кабінету Міністрів України:

 • вирішити у двомісячний строк у встановленому порядку питання щодо впорядкування системи науково-дослідних та інших установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України;
 • подати у тримісячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою вдосконалення правових засад діяльності зазначеного Міністерства;
 • привести у тримісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 травня 2000 року
N 724/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України від 29 травня 2000 року N 724/2000

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство екології та природних ресурсів України

1. Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінекоресурсів України) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Мінекоресурсів України виконує також функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

Діяльність Мінекоресурсів України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінекоресурсів України є головним (провідним) органом у системі центральних та інших органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

2. Мінекоресурсів України у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Мінекоресурсів організовує виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією.

Мінекоресурсів України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Мінекоресурсів України є:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів (земля, надра, поверхневі і підземні води, атмосферне повітря, ліси та інша рослинність, тваринний світ, морське середовище та природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України), екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, створення екологічних передумов для сталого розвитку України;
 • здійснення комплексного управління та регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;
 • забезпечення належного функціонування державної геологічної та гідрометеорологічної служб, а також розвитку топографо-геодезичної та картографічної діяльності;
 • здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, екологічну безпеку, гідрометеорологічну, топографо-геодезичну та картографічну діяльність, а також державного нагляду за станом ядерної та радіаційної безпеки.

4. Мінекоресурсів України відповідно до покладених на нього завдань у порядку, встановленому законодавством:

1) готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

2) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України;

3) організовує розроблення і реалізацію загальнодержавних програм з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, сприяє розробленню регіональних програм з цих питань та координації їх виконання;

4) реалізує єдину науково-технічну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, організовує та координує розроблення та реалізацію загальнодержавних наукових та науково-технічних програм, спрямованих на планомірне комплексне вивчення стану навколишнього природного середовища, природних ресурсів та відповідне картографування території України, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, бере участь у формуванні національної системи науково-технічної інформації, виступає державним замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до його компетенції, проводить державну реєстрацію та облік робіт з геологічного вивчення надр, а також топографо-геодезичних і картографічних робіт;

5) координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

6) здійснює державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки, встановлює критерії, вимоги і умови забезпечення безпеки під час використання ядерної енергії, організовує функціонування національної системи обліку ядерного матеріалу та контролю за ним, виконує функції компетентного органу з питань безпеки перевезень ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, проводить експертизу безпеки ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, джерел іонізуючого випромінювання, виконує функції національного регулюючого органу відповідно до Конвенції ООН про ядерну безпеку;

7) здійснює відповідно до законодавства державний контроль за додержанням норм і правил у сфері використання і охорони природних ресурсів, у тому числі землі, її надр, поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря, лісів, інших об'єктів рослинного і тваринного світу, морського середовища, а також природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України, територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, вимог екологічної безпеки, в тому числі у пунктах пропуску через державний кордон України, у сфері поводження з відходами, геологічного вивчення надр (державний геологічний контроль), гідрометеорологічної, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності (державний геодезичний нагляд);

8) здійснює державний нагляд за станом ядерної та радіаційної безпеки в державі, контролює розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на запобігання аваріям на ядерних установках, та забезпечення готовності до ліквідації їх наслідків;

9) організовує та здійснює державну екологічну експертизу;

10) організовує проведення моніторингу навколишнього природного середовища, створення та функціонування екологічних, географічних та інших інформаційних систем;

11) забезпечує ведення державних кадастрів родовищ і проявів корисних копалин, державного балансу запасів корисних копалин, державних кадастрів рослинного і тваринного світу та державного водного кадастру, формує Державний фонд родовищ корисних копалин та державний фонд надр;

12) виконує функції єдиного замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин, здійснює державну експертизу та оцінку запасів корисних копалин, забезпечує передачу розвіданих родовищ для промислового освоєння;

13) визначає склад і обсяг інформації, яка підлягає обов'язковій передачі до Державного інформаційного геологічного фонду України, порядок обліку та користування нею, забезпечує ведення державного обліку топографо-геодезичних та картографічних робіт, бере участь у формуванні Державного картографо-геодезичного фонду України, а також регіональних картографо-геодезичних фондів;

14) бере участь у вдосконаленні системи обліку, звітності та державної статистики з питань, віднесених до повноважень Міністерства;

15) затверджує в установленому порядку норми і правила з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, поводження з відходами, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, аналізує практику їх застосування;

16) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та імплементації в національне законодавство норм відповідних міжнародно-правових актів, стороною яких є Україна;

17) бере участь разом з відповідними органами виконавчої влади у роботі із стандартизації, сертифікації, акредитації, метрологічного забезпечення у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

18) видає в установленому законодавством порядку дозволи (ліцензії) на пошук (розвідку) та експлуатацію родовищ корисних копалин, діяльність у сфері використання ядерної енергії, гідрометеорологічну, топографо-геодезичну та картографічну діяльність та в інших випадках, передбачених законодавством, а також контролює додержання умов виданих дозволів (ліцензій), зупиняє та анулює їх дію;

19) видає в установленому порядку дозволи (ліцензії) на спеціальне використання природних ресурсів, спеціальні дозволи на користування надрами, дозволи на викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, на розміщення, транскордонне перевезення та здійснення інших операцій у сфері поводження з відходами; є національним компетентним органом з питань перевезення небезпечних відходів та їх видалення;

20) затверджує або погоджує в установленому порядку ліміти та квоти на використання чи добування природних ресурсів загальнодержавного значення, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, якщо це призводить до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, а також на утворення та розміщення відходів;

21) розробляє нормативи відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України, плати за використання природних ресурсів, розміщення відходів, за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище;

22) забезпечує розвиток заповідної справи, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування національної екологічної мережі, ведення Червоної книги України та Зеленої книги України, здійснює державне управління з питань організації, охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України;

23) організовує проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва, здійснює в установленому порядку державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів та затверджує переліки пестицидів, дозволених для використання в Україні, встановлює регламенти їх застосування, здійснює акредитацію установ та організацій, які проводять державні випробування пестицидів та агрохімікатів, надає дозволи на ввезення в Україну, виробництво дослідних партій та застосування незареєстрованих пестицидів та агрохімікатів для проведення державних випробувань, наукових досліджень та в інших випадках, передбачених законодавством;

24) здійснює управління державною системою гідрометеорологічних спостережень, забезпечує її функціонування і розвиток, організовує гідрометеорологічне прогнозування та забезпечення в установленому порядку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та населення інформацією про стан і прогнозовані зміни гідрометеорологічних умов, попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища;

25) забезпечує в установленому порядку здійснення гідрометеорологічного обслуговування підприємств, установ та організацій енергетики, агропромислового комплексу, будівництва, комунального господарства, транспорту, рибних промислів у морях і океанах та інших споживачів гідрометеорологічної інформації незалежно від форми власності, є повноважним національним метеорологічним органом з організації надання послуг з метеорологічного обслуговування аеронавігації на внутрішніх і міжнародних авіалініях відповідно до вимог Всесвітньої метеорологічної організації та Міжнародної організації цивільної авіації;

26) бере участь у плануванні та здійсненні заходів попередження та реагування на надзвичайні ситуації в частині забезпечення екологічної, ядерної та радіаційної безпеки;

27) організовує і координує в установленому порядку виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт, проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок для дистанційного зондування Землі з метою вивчення природних ресурсів і стану довкілля;

28) розробляє пропозиції щодо єдиної державної системи координат, висот та гравіметричних вимірювань, а також щодо порядку охорони геодезичних пунктів;

29) здійснює топографо-геодезичне і картографічне забезпечення проведення земельної реформи, виконання державних і регіональних програм, здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, розвитку туризму, рекреації, а також інших державних потреб;

30) здійснює міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, представляє і захищає національні інтереси України у відповідних міжнародних організаціях, координує діяльність центральних органів виконавчої влади з метою забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з участі України в міжнародних організаціях та міжнародних договорах з питань, що належать до повноважень Міністерства;

31) організовує роботу, пов'язану із залученням міжнародної технічної допомоги у сферу охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

32) забезпечує інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та населення про екологічний стан територій та об'єктів, у тому числі ядерних установок і прилеглих до них територій, випадки та причини екстремального забруднення довкілля, готує разом з іншими органами виконавчої влади та подає в установленому порядку Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища;

33) сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, здійснює співробітництво з природоохоронними об'єднаннями громадян, затверджує положення про громадський контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища;

34) виконує у межах, визначених законодавством України, функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

35) бере участь у реалізації антимонопольної політики у сфері діяльності Міністерства, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зміни форми власності підприємств, що належать до сфери його управління, чи їх відокремлених структурних підрозділів, та вирішує питання щодо їх реорганізації;

36) виконує завдання щодо мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах, визначених законодавством;

37) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

38) виконує інші повноваження та функції, передбачені законодавством.

5. Мінекоресурсів України має право:

 • обстежувати підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, включаючи ядерні установки та інші об'єкти використання ядерної енергії, військові та оборонні об'єкти, об'єкти органів внутрішніх справ і Служби безпеки України, з метою перевірки додержання вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, екологічної, ядерної та радіаційної безпеки;
 • обмежувати, тимчасово забороняти (зупиняти) в установленому порядку діяльність підприємств, установ, організацій та об'єктів незалежно від форми власності або вносити до Кабінету Міністрів України відповідні подання щодо припинення діяльності, якщо вона провадиться з порушенням норм і правил охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної, ядерної та радіаційної безпеки;
 • одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, також від власників та органів, до сфери управління яких належать ці підприємства, установи та організації, пояснення, довідки, звіти про стан екологічної, радіаційної та ядерної безпеки, повідомлення про аварії та їх причини, технічну та іншу документацію, а також іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на Міністерство завдань;
 • заслуховувати відповідні звіти посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, давати керівникам підприємств, установ та організацій обов'язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, екологічної, ядерної та радіаційної безпеки;
 • застосовувати у випадках, передбачених законодавством, економічні санкції до підприємств, установ та організацій за порушення вимог законодавства, подавати позови про відшкодування шкоди і втрат, завданих унаслідок такого порушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення;
 • передавати правоохоронним органам, у разі наявності підстав, передбачених законодавством, матеріали про виявлені факти злочинів;
 • залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства;
 • скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його повноважень та функцій;
 • здійснювати редакційно-видавничу діяльність з питань, що належать до сфери його повноважень та функцій.

Працівники Мінекоресурсів України, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства з питань, віднесених до повноважень Міністерства, користуються правами, передбаченими законодавством.

6. Мінекоресурсів України здійснює свої повноваження безпосередньо та через спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим, державні управління екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі, інші його територіальні органи, інспекції, орган управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду України, а також установи і організації, що належать до сфери його управління.

7. Мінекоресурсів України під час виконання покладених на нього функцій взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями.

8. Мінекоресурсів України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Мінекоресурсів України підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Мінекоресурсів України є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

Міністерство у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

9. Мінекоресурсів України очолює Міністр, якого призначає за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє його повноваження Президент України.

Міністр несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за здійснення покладених на Мінекоресурсів України завдань і виконання ним своїх повноважень і функцій.

Міністр має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

Розподіл обов'язків між заступниками Міністра та керівниками підрозділів Міністерства, визначення ступеня їх відповідальності здійснює Міністр.

10. Через Міністра екології та природних ресурсів України Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність Державного комітету України по водному господарству, Державного комітету України по земельних ресурсах та Державного комітету лісового господарства України.

11. Міністр екології та природних ресурсів України погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим, а також призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку керівників державних управлінь з охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі, інших установ та організацій, а також укладає і розриває контракти з керівниками підприємств, науково-дослідних і навчальних закладів, що належать до сфери його управління.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінекоресурсів України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра за посадою, керівників структурних підрозділів Міністерства.

Члени колегії затверджуються та звільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністерства.

13. Для розгляду наукових рекомендацій при Мінекоресурсів України утворюється науково-технічна рада, до роботи в якій залучаються провідні вчені, фахівці-практики, представники заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Персональний склад зазначеної ради і положення про неї затверджує Міністр.

14. Мінекоресурсів України, його територіальні та інші органи утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Гранична чисельність працівників центрального апарату Міністерства затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату Мінекоресурсів України та положення про його структурні підрозділи затверджує Міністр.

Штатний розпис та кошторис видатків Мінекоресурсів України затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів України.

15. Мінекоресурсів України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України
В.ЛИТВИН

Предидущий документ Указы. 2000 г. Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]