Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Законодательство
Предидущий документ Законы Украины. 2000 г. Следующий документ

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 47, ст.405)

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (додається).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України:

 • визначити відповідальних виконавців заходів із формування національної екологічної мережі;
 • передбачати під час розроблення проектів Державного бюджету України і Державної програми економічного і соціального розвитку України виділення відповідних коштів на реалізацію заходів із формування національної екологічної мережі на черговий рік.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1989-III

Затверджено
Законом України від 21 вересня 2000 року N 1989-III

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ НА 2000-2015 РОКИ
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (далі - Програма) розроблена в контексті вимог щодо подальшого опрацювання, вдосконалення та розвитку екологічного законодавства України, а також відповідно до рекомендацій Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (1995 р.) щодо питання формування Всеєвропейської екологічної мережі як єдиної просторової системи територій країн Європи з природним або частково зміненим станом ландшафту.

Важливе значення має вдосконалення нормативно-правової бази у сфері збереження, розширення, відтворення та охорони єдиної системи територій з природним станом ландшафту та інших природних комплексів і унікальних територій, створення на їх основі природних об'єктів, які підлягають особливій охороні, що сприяє зменшенню, запобіганню та ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності людей на навколишнє природне середовище, збереженню природних ресурсів, генетичного фонду живої природи.

Формування екологічної мережі передбачає зміни в структурі земельного фонду країни шляхом віднесення (на підставі обгрунтування екологічної безпеки та економічної доцільності) частини земель господарського використання до категорій, що підлягають особливій охороні з відтворенням притаманного їм різноманіття природних ландшафтів.

Багатство природних ландшафтів є надбанням Українського народу, його природною спадщиною і має служити нинішньому та майбутнім поколінням, як це проголошено в Конституції України (254к/96-ВР).

1. Терміни і визначення

У цій Програмі вживаються такі терміни і визначення:

 • біологічне (біотичне) різноманіття - сукупність усіх видів рослин, тварин і мікроорганізмів, їх угруповань та екосистем у межах території України, її територіальних та внутрішніх морських вод, виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу. Біологічне різноманіття складається з видового, популяційного, ценотичного, генетичного різноманіття. Людина є невід'ємним елементом біологічного різноманіття і поза ним існувати не може;
 • буферна зона - місцевість з природним або частково зміненим станом ландшафту, що оточує найбільш цінні ділянки екологічної мережі та захищає їх від дії зовнішніх негативних факторів природного походження або спричинених діяльністю людини;
 • екологічна мережа - єдина територіальна система, яка включає ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об'єкти інших типів, що визначаються законодавством України, і є частиною структурних територіальних елементів (далі - елементи) екологічної мережі - природних регіонів, природних коридорів, буферних зон;
 • кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду - система обліку та оцінки кількісного та якісного стану територій та окремих об'єктів природно-заповідного фонду та їх територіальних сукупностей, призначена для забезпечення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб достовірними даними про правовий статус, належність, режим, географічне положення, кількісні та якісні характеристики цих територій та об'єктів, їх природоохоронну, наукову, виховну, рекреаційну та іншу цінність з метою охорони, збереження та ефективного управління функціонуванням і розвитком природно-заповідного фонду;
 • консервація земель - виведення з господарського обороту (сільськогосподарського або промислового) земель на певний термін для здійснення заходів щодо відновлення родючості та екологічно задовільного стану грунтів, а також для встановлення або повернення (відновлення) втраченої екологічної рівноваги у конкретному регіоні;
 • моніторинг стану екологічної мережі - система спостережень за змінами компонентів довкілля в межах екологічної мережі з метою своєчасного виявлення негативних тенденцій у їх стані, оцінки можливих наслідків таких змін, прогнозування, запобігання негативним процесам, ліквідації їх наслідків;
 • популяція - сукупність особин одного виду з загальними умовами, необхідними для підтримання його чисельності на певному рівні впродовж тривалого періоду;
 • природний регіон - природно-територіальне утворення значної площі, суцільність якого визначається характерними для нього фітоландшафтними, фізико-географічними, адміністративними та іншими ознаками, що характеризуються типовими та унікальними природними комплексами, різноманітним рослинним і тваринним світом, і яке виконує регіональну екостабілізуючу роль;
 • природний коридор - природна або приведена до природного стану ділянка землі чи водної поверхні, яка на різних рівнях просторової організації екологічної мережі забезпечує для природного середовища умови безперервності, системної єдності та функції біокомунікації;
 • природний ландшафт - цілісний природно-територіальний комплекс з генетично однорідними, однотиповими природними умовами місцевостей, які сформувалися в результаті взаємодії компонентів геологічного середовища, рельєфу, гідрологічного режиму, грунтів і біоценозів;
 • прибережні морські природні ландшафти - природні ландшафти, до складу яких входять наземні (суходільні) і морські (водні) природні комплекси та об'єкти;
 • середовище існування рослин і тварин - сукупність умов середовища (абіотичних та біотичних), в яких існує особина, популяція або вид і без яких вони не в змозі існувати;
 • ценоз (біоценоз) - історично утворена сукупність видів рослин і тварин, що населяють ділянку з більш-менш однотипними умовами існування (біотоп).

2. Сучасний стан територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні

Території та об'єкти, що підлягають особливій охороні (території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні та лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні та інші природні території та об'єкти), становлять порівняно незначну частину території України. Наявна площа та територіальна структура земель України, що підлягають особливій охороні, дають певні підстави для їх віднесення до територіальної системи з певними ознаками екологічної мережі. Сучасний стан природних ландшафтів України лише частково відповідає критеріям віднесення їх до Всеєвропейської екологічної мережі.

Національна екологічна мережа включає частину земель країни, на яких збереглися майже незмінені чи частково змінені природні ландшафти.

Площа земельних угідь - складових національної екологічної мережі України - наведена в додатку 1.

Крім того, до складу екологічної мережі входять окремі прибережні ділянки акваторії Азовського і Чорного морів.

Природні ландшафти спостерігаються майже на 40 відсотках території України. У найменш зміненому вигляді вони збереглися на землях, зайнятих лісами, чагарниками, болотами, на відкритих землях, площа яких становить близько 19,7 відсотка території країни. Враховуючи, що лише 44 відсотки лісів виконують захисні та природоохоронні функції, можна вважати, що стан, близький до притаманного природного, мають ландшафти на площі майже 12,7 відсотка території країни.

Найбільш захищеними є природні комплекси в межах територій природно-заповідного фонду. Станом на 1 вересня 2000 року природно-заповідний фонд України включає біосферні та природні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва загальною площею близько 2,4 млн. гектарів, або 4 відсотків території країни. З цих земель надано в користування установам природно-заповідного фонду майже 0,5 млн. гектарів.

На сьогодні флора України нараховує понад 25 тисяч видів рослин, фауна - майже 45 тисяч видів тварин. Негативні антропогенні чинники впливу на довкілля призвели до зникнення великої кількості біологічних видів та до загрози існуванню для багатьох з існуючих. Це призвело до того, що до Червоної книги України занесено 541 вид рослин та 382 види тварин, до Зеленої книги України - 127 рідкісних і зникаючих типових рослинних угруповань. Поступово зменшується чисельність майже всіх видів хижих птахів, а також водолюбних птахів, куроподібних, журавлиноподібних, ссавців, риб, комах.

Негативні зміни у морській флорі і фауні зумовлені вселенням небезпечних немісцевих їх видів. Серед рослин рідкісними стають зозулинцеві, тонконогі, айстрові, лілійні, амарилісові, півникові. До кінця цього століття до Червоної книги України можуть бути занесені ще 20 видів ссавців та ряд інших видів тварин і рослин. Понад 20 відсотків популяцій дикорослих лікарських, технічних видів рослин внаслідок безконтрольного використання перебувають на межі виснаження.

Спостерігається тенденція до швидкого поширення вірусних інфекцій у біоценозах України, ураженість вірусами ряду об'єктів рослинного та тваринного світу.

Відповідно до Програми перспективного розвитку заповідної справи в Україні (177/94-ВР), затвердженої Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 1994 року, площа природно-заповідного фонду динамічно зростала. Проте його частка в загальній площі території України, різноманіття видів природних ландшафтів і рослинних угруповань, територіальна структура природоохоронних територій не повною мірою відповідають міжнародним стандартам, стратегії планування території країни, крім того, внаслідок розвитку в Україні переважно сировинно-видобувних - найбільш екологічно небезпечних - галузей промисловості та надмірної розораності грунтів значно погіршилися умови забезпечення територіальної єдності ділянок з природними ландшафтами, що ускладнює, а інколи й унеможливлює просторові процеси біологічного обміну на ценотичному та генетичному рівнях, притаманні живій природі.

Сприятливі передумови для збільшення площі земель з природними ландшафтами, що склалися у процесі реформування економічних відносин у землекористуванні, забезпечуються:

 • вилученням земель сільськогосподарського призначення (насамперед деградованих орних земель) внаслідок економічної збитковості їх використання за призначенням;
 • вилученням із промислового використання (у видобувній, будівельній та інших галузях виробництва) земельних ділянок, які втратили природний стан і становлять підвищену небезпеку для збереження навколишнього середовища;
 • наданням переваги відновленню природних ландшафтів як найбільш доцільному виду використання земель, що вибувають із сільськогосподарського використання;
 • встановленням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг навколо водних об'єктів;
 • збільшенням території лісів, лісосмуг навколо сільськогосподарських угідь, промислових та житлових зон;
 • необхідністю виконання Україною міжнародних зобов'язань у галузі охорони довкілля.

3. Мета і завдання Програми

Основною метою Програми є збільшення площі земель країни з природними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження їх різноманіття, близького до притаманного їм природного стану, та формування їх територіально єдиної системи, побудованої відповідно до забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, яка б забезпечувала збереження природних екосистем, видів рослинного і тваринного світу та їх популяцій. При цьому національна екологічна мережа має відповідати вимогам щодо її функціонування у Всеєвропейській екологічній мережі та виконувати провідні функції щодо збереження біологічного різноманіття. Крім того, Програма має сприяти збалансованому та невиснажливому використанню біологічних ресурсів у господарській діяльності.

Основними завданнями Програми є:

1) у сфері формування національної екологічної мережі:

 • визначення просторової структури екологічної мережі з метою систематизації та визначення шляхів об'єднання природних середовищ існування популяцій видів дикої флори та фауни у територіально цілісний комплекс;
 • визначення площі окремих елементів екологічної мережі для забезпечення сприятливих умов існування, вільного розселення та міграції видів рослин і тварин;
 • обгрунтування та опрацювання організаційних, економічних, науково-практичних та інших заходів щодо забезпечення процесу формування та захисту екологічної мережі;
 • визначення ділянок для формування складових елементів національної екологічної мережі - природних регіонів, природних коридорів загальнодержавного значення, їх місця у структурі земельних угідь;
 • оптимізація площі, структури, стану елементів екологічної мережі, підвищення статусу їх охорони;
 • резервування та подальше надання статусу заповідних територіям, багатим на біорізноманіття, особливо старовіковим природним угрупованням, прирусловим, гірським і байрачним лісам, цілинним землям, типовим та унікальним екосистемам і ландшафтам, середовищам існування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, геологічним утворенням, еталонним типам грунтів тощо;
 • узгодження питань, пов'язаних із транскордонним поєднанням елементів екологічних мереж суміжних країн з елементами національної екологічної мережі України з метою розбудови Всеєвропейської екологічної мережі;
 • інформування населення про роль екологічної мережі в дотриманні екологічної рівноваги в регіонах, участь місцевих органів виконавчої влади та населення у збереженні ландшафтного різноманіття;

2) у питаннях охорони та відтворення земельних ресурсів:

 • оптимізація площ сільськогосподарських угідь та зменшення ступеня їх розораності;
 • удосконалення структури земель сільськогосподарського призначення та їх збагачення природними компонентами;
 • впровадження грунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території;
 • обмеження руйнівного інтенсивного використання екологічно уразливих земель;
 • здійснення консервації сільськогосподарських угідь з дуже змитими та дуже дефльованими грунтами на схилах крутизною понад 5-7 градусів;

3) у питаннях охорони та відтворення водних ресурсів:

 • екологічне оздоровлення природних територій та акваторій, особливо витоків річок, поліпшення стану заплавних екосистем у межах басейнів річок Дніпра, Дністра, Південного і Західного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю, в тому числі шляхом створення захисних смуг уздовж берегів водних об'єктів, особливо крутосхилих ділянок, впровадження заходів щодо збереження водно-болотних угідь, посилення їх водозахисної та водорегулювальної здатності, ренатуралізації та поліпшення охорони природних комплексів водоохоронних зон водних об'єктів;
 • розроблення та реалізація заходів щодо збереження прибережних ландшафтів Азовського і Чорного морів, створення мережі морських об'єктів природно-заповідного фонду;

4) у питаннях охорони, використання та відтворення ресурсів рослинного і тваринного світу:

 • створення в агроландшафтах ділянок лісової та лучної рослинності;
 • відтворення (ренатуралізація), де це доцільно і можливо, степових, лучних, водно-болотних та інших природних ландшафтів;
 • формування нових ділянок для забезпечення середовищ існування певних видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, та природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, Європейського червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі, а також інших видів рослин і тварин, включених до переліків міжнародних конвенцій та угод, обов'язкових до виконання Україною;
 • оптимізація ведення сільського, лісового, мисливського та рибного господарств з урахуванням умов існування видів місцевої флори і фауни;
 • поліпшення стану охорони, збереження та відтворення зелених насаджень і лісів, які входять до складу зелених зон міст та інших населених пунктів;

5) у питаннях збереження біологічного різноманіття:

 • збереження, зміцнення та відновлення ключових екосистем та середовищ існування видів рослин і тварин;
 • стале управління позитивним потенціалом біологічного різноманіття шляхом оптимального використання соціальних і економічних можливостей на національному та регіональному рівнях;
 • урахування цілей у сфері збереження та збалансованого і невиснажливого використання біологічного різноманіття в усіх галузях, що використовують це різноманіття або впливають на нього;
 • здійснення цільових заходів, що відповідають потребам збереження різних типів екосистем (гірських, степових, лучних, прибережно-морських, морських, річкових, заплавних, озерних, болотних, лісових) та базуються на правових і фінансових можливостях природокористувачів та органів державної влади.

4. Концептуальні положення формування національної екологічної мережі

Правовою основою формування національної екологічної мережі є закони України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12), "Про природно-заповідний фонд України" (2456-12), "Про тваринний світ" (3041-12), "Про рослинний світ" (591-14), Земельний кодекс України (561-12), Лісовий кодекс України (3852-12) та Водний кодекс України (213/95-ВР). Природні ділянки міжнародного значення створюються відповідно до міжнародних договорів України, зокрема Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (995_031) (1971 р.), Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (995_089) (1972 р.), Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ їх існування в Європі (995_032) (1979 р.), Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (995_136) (1979 р.), Конвенції про захист Чорного моря від забруднення (995_065) (1992 р.), Конвенції про охорону біологічного різноманіття (995_030) (1994 р.), Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (1995 р.), Конвенції про охорону та відтворення транскордонних водотоків та міжнародних озер (994_273) (1999 р.).

Природні регіони, природні коридори та буферні зони у своїй безперервній єдності утворюють мережу, яка об'єднує ділянки природних ландшафтів у територіально цілісну систему. З огляду на функції, площу, видовий склад рослинного і тваринного світу в національній екологічній мережі виділяються елементи міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення.

Природні регіони формуються на територіях, що мають у своєму складі об'єкти природно-заповідного фонду, відсоток яких значно перевищує аналогічний у цілому по країні, а також інші території, що відповідають умовам, визначеним національним природоохоронним законодавством або міжнародними нормативно-правовими актами (конвенціями, угодами, договорами тощо), і забезпечують збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, особливо ті, що включають середовища існування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин і тварин.

Природні коридори формуються ділянками природних ландшафтів витягнутої конфігурації, різної ширини, протяжності, форми і з'єднують між собою природні регіони. Вони мають забезпечувати відповідні умови збереження видів дикої фауни та флори.

Буферні зони створюються для захисту природних регіонів і коридорів від негативної дії зовнішніх чинників, забезпечення дотримання в їх межах більш сприятливих умов для розвитку і самовідновлення та оптимізації форм господарювання з метою збереження існуючих і відтворення втрачених природних цінностей.

Складовими структурних елементів екологічної мережі є:

1) території та об'єкти природно-заповідного фонду як основні природні елементи екологічної мережі, а саме - природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники (ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні, палеонтологічні та карстово-спелеологічні), пам'ятки природи, а також їх охоронні зони; штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва);
2) водні об'єкти (ділянки моря, озера, водосховища, річки), водно-болотні угіддя, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів і зони санітарної охорони, що утворюють відповідні басейнові системи;
3) ліси першої групи;
4) ліси другої групи;
5) курортні та лікувально-оздоровчі території з їх природними ресурсами;
6) рекреаційні території для організації масового відпочинку населення і туризму;
7) інші природні території (ділянки степової рослинності, луки, пасовища, кам'яні розсипи, піски, солончаки тощо);
8) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України;
9) земельні ділянки, які є місцями перебування чи зростання видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;
10) частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного використання - пасовища, луки, сіножаті тощо;
11) радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та підлягають окремій охороні, - як природні регіони з окремим статусом.

Розділ II. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

5. Збільшення площі національної екологічної мережі

Для збільшення площі національної екологічної мережі Програмою передбачається здійснення таких заходів:

1) створення об'єктів природно-заповідного фонду на територіях, що відповідають умовам забезпечення охорони природних комплексів (додаток 2);
2) збільшення площі земель, наданих у користування установам природно-заповідного фонду, з 0,5 до 2 млн. гектарів;
3) збереження природних ландшафтів на ділянках, що мають історико-культурну цінність;
4) включення до програм екологічного оздоровлення басейнів річок Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Західного Бугу заходів щодо створення та впорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів, запровадження особливого режиму використання земель на ділянках витоку річок;
5) формування транскордонних природоохоронних територій міжнародного значення;
6) створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, залуження земель (додаток 3);
7) консервація деградованих і забруднених земель з наступним їх частковим залісненням (додаток 4);
8) збереження природних ландшафтів на землях промисловості, транспорту, зв'язку, оборони;
9) екологічно доцільне збільшення площі лісів.

У результаті здійснення зазначених заходів площу земель національної екологічної мережі прогнозується довести до розмірів згідно з додатком 5.

6. Відтворення природного стану елементів екологічної мережі

На територіях - складових національної екологічної мережі має бути забезпечено проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних ландшафтів, природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх існування, створення належних умов для розмноження у природних умовах та для розселення.

З метою забезпечення виконання природоохоронних функцій національної екологічної мережі Програмою передбачається здійснення таких заходів:

1) захист середовища існування тварин під час міграції і зимівлі та створення системи їх охорони;
2) розширення мережі водних об'єктів для міграції риб;
3) створення умов для відтворення різноманіття видів рослин, тварин і фітоценозів у природних зонах;
4) забезпечення охорони водно-болотних угідь міжнародного та загальнодержавного значення;
5) здійснення заходів щодо запобігання негативному впливу на природні комплекси елементів національної екологічної мережі;
6) впровадження системи здійснення природоохоронних заходів для збереження природних комплексів елементів національної екологічної мережі;
7) забезпечення збереження популяцій видів рослин і тварин; здійснення спеціальних заходів для забезпечення міграції тварин і рослин в місцях перетину природних та транспортних коридорів.

7. Формування єдиної територіальної структури національної екологічної мережі

Національна екологічна мережа включає елементи загальнодержавного і місцевого значення, які визначаються за науковими, правовими, технічними, організаційними та фінансово-економічними критеріями.

До елементів національної екологічної мережі загальнодержавного значення належать:

природні регіони, де зосереджено існуючі та такі, що створюватимуться, природно-заповідні території. Насамперед це регіони Карпат, Кримських гір, Донецького кряжу, Приазовської височини, Подільської височини, Полісся, витоків малих річок, окремих гирлових ділянок великих річок, прибережно-морської смуги, континентального шельфу тощо;

основні комунікаційні елементи національної екологічної мережі, а саме - широтні природні коридори, що забезпечують природні зв'язки зонального характеру, Поліський (лісовий), Галицько-Слобожанський (лісостеповий), Південноукраїнський (степовий), а також меридіональні природні коридори, просторово обмежені долинами великих річок - Дніпра, Дунаю, Дністра, Західного Бугу, Південного Бугу, Сіверського Дінця, які об'єднують водні та заплавні ландшафти - шляхи міграції численних видів рослин і тварин.

Окремий природний коридор, що має міжнародне значення, формує ланцюг прибережно-морських природних ландшафтів Азовського і Чорного морів, який оточує територію України з півдня.

Перелік основних елементів національної екологічної мережі загальнодержавного значення наведено в додатку 6.

Елементи національної екологічної мережі місцевого значення визначаються відповідними регіональними програмами та регіональними схемами формування екологічної мережі.

8. Організація спільних транскордонних елементів національної екологічної мережі та Всеєвропейської екологічної мережі

Програмою передбачається забезпечити поєднання національної екологічної мережі з екологічними мережами суміжних країн, що входять до Всеєвропейської екологічної мережі, шляхом створення спільних транскордонних елементів екологічної мережі у межах природних регіонів та природних коридорів, узгодження проектів землеустрою на прикордонних ділянках.

Створення спільних транскордонних елементів національної екологічної мережі здійснюватиметься у співробітництві з такими країнами:

Республіка Польща - Західнополіський біосферний заповідник, біосферний заповідник Східні Карпати, Розточанський біосферний заповідник;

Республіка Білорусь - Західнополіський біосферний заповідник, Рівненський природний заповідник, національний природний парк Прип'ять-Стохід;

Російська Федерація - Сновський природний заповідник, Луганський природний заповідник, Деснянсько-Старогутський національний природний парк, національний природний парк Меотида, національний природний парк Донецький кряж;

Румунія - Дунайський біосферний заповідник, Вижницький національний природний парк;

Республіка Молдова - Нижньодністровський національний природний парк;

Словацька Республіка - біосферний заповідник Східні Карпати.

Перелік заходів із формування національної екологічної мережі України та обсягів необхідних коштів на їх здійснення наведено в додатках 7 і 8.

Розділ III. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

9. Нормативно-правове забезпечення

Для забезпечення реалізації Програми передбачається прийняття законодавчих актів, спрямованих на запровадження правових норм формування національної екологічної мережі. З цією метою необхідно прийняти закони України про національну екологічну мережу України, про збереження земель, про економічне стимулювання суб'єктів землеволодіння і землекористування до здійснення заходів щодо розвитку та підтримки екологічної мережі, про прибережну смугу морів, внести відповідні зміни до Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, Водного кодексу України, законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Передбачається розроблення і затвердження інших нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення економічного механізму, пов'язаного з охороною та відтворенням природних ландшафтів та збереженням біологічного різноманіття.

З метою посилення відповідальності за порушення вимог законодавства з питань охорони, використання та відтворення ландшафтного різноманіття передбачається внести зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

10. Фінансове забезпечення

Фінансування виконання комплексу заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, фондів охорони навколишнього природного середовища у складі бюджетів усіх рівнів, а також із залученням інших джерел, у тому числі грантів Глобального екологічного фонду та інших міжнародних екологічних організацій. Фінансування Програми може здійснюватися підприємствами всіх форм власності, іншими юридичними особами.

Основним джерелом покриття витрат на формування елементів національної екологічної мережі загальнодержавного значення будуть кошти, передбачені у загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на виконання заходів по забезпеченню охорони навколишнього природного середовища. Формування структурних елементів національної екологічної мережі місцевого значення здійснюватиметься за рахунок коштів відповідних розділів місцевих бюджетів і місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

Техніко-економічне обгрунтування вартості заходів з формування елементів національної екологічної мережі загальнодержавного значення з орієнтовною оцінкою їх результатів має щорічно подаватися до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на наступний рік спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання екології та природних ресурсів України, як державним замовником Програми.

11. Наукове забезпечення

З метою наукового забезпечення виконання заходів з формування національної екологічної мережі Програмою передбачається проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розроблення рекомендацій і методів щодо збереження та відтворення ландшафтного різноманіття, в тому числі проведення оцінки сучасного стану природних ландшафтів, обгрунтування найбільш ефективних заходів, що забезпечать збалансоване і невиснажливе використання їх природних ресурсів, інвентаризацію природних комплексів та їх компонентів, організацію ведення кадастрів природних ресурсів та моніторингу довкілля у межах національної екологічної мережі, створення відповідних банків даних і геоінформаційних систем.

12. Організаційне забезпечення

Організаційне забезпечення реалізації Програми здійснюватиме спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до відання якого віднесені питання екології та природних ресурсів України, разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади. На нього також покладається контроль за реалізацією Програми.

Орган, що забезпечує організацію виконання Програми, щорічно має представляти Кабінету Міністрів України звіти та необхідну інформацію про хід виконання завдань Програми.

Кабінет Міністрів України на підставі наданої інформації здійснює коригування програмних завдань, їх змісту та обсягів фінансування.

Для координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади - виконавців Програми утворюється дорадчий орган - координаційна рада, до складу якої включаються посадові особи цих органів, а також представники громадських організацій, провідні вчені. На координаційну раду покладаються також функції щодо:

 • організації розроблення генеральної та регіональних схем формування національної екологічної мережі;
 • підготовки пропозицій щодо включення національної екологічної мережі як спеціальної функціональної території загальнодержавного значення до Генеральної схеми планування території України;
 • підготовки у разі потреби пропозицій про внесення змін до Програми;
 • організації підготовки раз на 5 років національної доповіді про стан формування національної екологічної мережі.

13. Інформування про стан національної екологічної мережі та участь громадськості в її формуванні

З метою підвищення рівня екологічної освіти, виховання, культури населення, активізації його участі у виконанні заходів з формування національної екологічної мережі Програмою передбачається:

 • сприяння у створенні нових і залученні існуючих громадських еколого-експертних центрів до діяльності, спрямованої на усвідомлення суспільством значення проблеми збереження ландшафтного різноманіття, середовищ існування видів рослин і тварин;
 • розроблення та впровадження пропозицій щодо участі населення у виконанні заходів з формування національної екологічної мережі, у тому числі юнацтва та молодого покоління, з урахуванням досвіду позашкільної екологічної освіти з питань формування екологічної культури та забезпечення широкої інформованості з проблем охорони довкілля.
Розділ IV. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми розрахована на період до 2015 року, який поділяється на два етапи - 2000-2005 та 2006-2015 роки.

На першому етапі передбачається забезпечити збільшення площі окремих елементів національної екологічної мережі, застосування економічних важелів сприяння їх формуванню на землях усіх форм власності, створення відповідної нормативно-правової бази, здійснення комплексу необхідних наукових досліджень та організаційних заходів.

На другому етапі планується довести площу національної екологічної мережі до рівня, необхідного для забезпечення екологічної безпеки країни, введення в дію сталої системи природоохоронних заходів збереження ландшафтного і біологічного різноманіття.

Розділ V. СОЦІАЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми забезпечить збереження і відтворення ландшафтного різноманіття, а також сприятиме:

 • дотриманню екологічної рівноваги на території України;
 • створенню природних умов для життя і розвитку людини у екологічно збалансованому природному середовищі, максимально наближеному до природних ландшафтів;
 • запобіганню безповоротній втраті частини гено-, демо-, цено- та екофонду країни;
 • забезпеченню збалансованого та невиснажливого природокористування на значній частині території України;
 • розвитку ресурсної бази для заняття туризмом, відпочинку та оздоровлення населення;
 • зростанню природно-ресурсного потенціалу на суміжних з національною екологічною мережею землях сільськогосподарського призначення;
 • удосконаленню природоохоронної нормативно-правової бази та її гармонізації з міжнародною;
 • розбудові Всеєвропейської екологічної мережі;
 • забезпеченню відновлення біогеохімічних кругообігів у навколишньому природному середовищі, зменшенню загрози деградації та втрати родючості земель;
 • ренатуралізації земельних угідь, що вилучаються із сільськогосподарського використання;
 • посиленню узгодженості діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських екологічних організацій у розв'язанні проблем екологічної безпеки України.
Додаток 1 до Програми
Земельні угіддя - складові національної екологічної мережі
Назва угiддя Площа угiддя
тис. гектарiв у вiдсотках до загальної площi країни
Сiножатi 2307,3 3,82
Пасовища 5465,6 9,06
Лiси та iншi лiсовкритi площi, всього 10380,2 17,2
у тому числi:
  Лiси 9424,6 15,62
  Лiсосмуги 645,5 1,07
  Чагарники 310,1 0,51
Вiдкритi заболоченi землi 940,4 1,56
Радiоактивно забрудненi землi, що не використовуються у господарствi 136 0,21
Вiдкритi землi без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом 1180,8 1,96
Води, всього 2415 4
у тому числi:
  Природнi водотоки 244 0,4
  Штучнi водотоки 162,2 0,27
  Озера 540,8 0,9
  Штучнi водосховища 1133,7 1,88
  Лимани 334,3 0,55
Усього: 22825,3 37,81
Додаток 2 до Програми
Охоронні території та об'єкти природно-заповідного фонду України
Категорiя територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду Площа земельних угiдь
тис. гектарiв у вiдсотках до загальної площi Країни
на 1 вересня 2000 року на 2005 рiк на 2015 рiк на 1 вересня 2000 року на 2005 рiк на 2015 рiк
Нацiональнi природнi парки 600 1455 2329 1,0 2,4 3,9
Природнi заповiдники 160 350 422 0,3 0,6 0,7
Бiосфернi заповiдники 212 250 301 0,3 0,4 0,5
Iншi категорiї природно-заповiдного фонду 1427 2200 3223 2,4 3,6 5,3
Усього: 2399 4255 6275 4 7 10,4
Додаток 3 до Програми
Захисні лісові насадження, полезахисні лісові смуги, залужені деградовані та радіоактивно забруднені землі - прогнозні складові національної екологічної мережі
Регiон Площа, тис. гектарiв
захиснi лiсовi насадження полезахиснi лiсовi смуги залуженi деградованi та радiоактивно забрудненi землi
Автономна Республiка Крим 9,66 5,6 30,5
Областi:
Вiнницька 18,2 9,7 38,6
Волинська 34,95 1,53 53,7
Днiпропетровська 109,62 17,88 261
Донецька 36,83 10,45 51,6
Житомирська 90,55 0,7 3,2
Закарпатська 1,17 0,23 14,9
Запорiзька 33,78 16,6 248,4
Iвано-Франкiвська 7,89 0,68 10,9
Київська 45,67 2,76 46,3
Кiровоградська 39,88 4,8 44
Луганська 27,49 5,4 226,3
Львiвська 7,15 0,28 29,4
Миколаївська 72,28 20,8 72,8
Одеська 66,62 22,77 17,9
Полтавська 105,55 9,02 168,5
Рiвненська 68,3 1,7 72,7
Сумська 6,54 2,26 54,9
Тернопiльська 11,11 0,5 63,7
Харкiвська 40,21 12,86 26,8
Херсонська 16,48 20,42 25,8
Хмельницька 10,05 0,86 60,5
Черкаська 44,52 5,97 48,2
Чернiгiвська 40,03 0,42 60,7
Чернiвецька 2,66 0,02 31,9
м. Київ 0,1 - 0,1
м. Севастополь 0,61 0,1 0,4
Усього: 947,9 174,31 1763,7
Додаток 4 до Програми
Деградовані та забруднені землі, що передбачаються для консервації
Регiон Площа, тис. гектарiв
деградованi та забрудненi землi у тому числi тi, на яких передбачається залiснення
Автономна Республiка Крим 31,9 1,4
Областi:
Вiнницька 42,6 4
Волинська 75 21,3
Днiпропетровська 347,4 86,4
Донецька 66,4 14,8
Житомирська 79,2 76
Закарпатська 15,1 0,2
Запорiзька 256 7,6
Iвано-Франкiвська 14,8 3,9
Київська 84,3 38
Кiровоградська 69,7 25,7
Луганська 231,2 4,9
Львiвська 29,4 -
Миколаївська 87,8 15
Одеська 37,2 19,3
Полтавська 267,6 99,1
Рiвненська 124,2 51,5
Сумська 58,2 3,3
Тернопiльська 63,7 -
Харкiвська 57,1 30,3
Херсонська 33,25 7,45
Хмельницька 63,5 3
Черкаська 80,84 32,64
Чернiгiвська 89,7 29
Чернiвецька 32,21 0,31
м. Київ 0,1 -
м. Севастополь 0,8 0,4
Усього: 2339,2 575,5
Додаток 5 до Програми
Окремі складові національної екологічної мережі
Складова екологiчної мережi Площа, тис. гектарiв У тому числi у вiдсотках до загальної площi на 1 вересня 2000 року/прогнозна на 2015 рiк У вiдсотках до площi екологiчної мережi На 2015 рiк
на 1 вересня 2000 року прогнозна на 2015 рiк
Сiножатi та пасовища 7772,9 9536,6 12,88/15,8 37,9
Лiси та лiсовкритi площi 10380,2 10955,7 17,2/18,15 43,55
Вiдкритi заболоченi землi 940,4 940,4 1,56/1,56 3,75
Радiоактивно забрудненi землi, що не використовуються в господарствi 136 136 0,21/0,21 0,5
Вiдкритi землi без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом 1180,8 1180,8 1,96/1,96 4,7
Води 2415 2415 4/4 9,6
Усього: 22825,3 25164,5 37,81/41,68 100
Додаток 6 до Програми
Основні елементи національної екологічної мережі загальнодержавного значення
Елемент екологiчної мережi Розташування (за фiзико- географiчними умовами) Основнi територiї та об'єкти - складовi екологiчної мережi

Природнi регiони

Карпатський Карпатська гiрська країна бiосфернi заповiдники: Карпатський, Розточанський, Схiднi Карпати; природний заповiдник Горгани; нацiональнi природнi парки: Синевир, Карпатський, Ужанський, Сколiвськi Бескиди, Гуцульщина
Карпатський Передкарпаття та Опiлля нацiональний природний парк Галицький
Кримський гiрський Кримська гiрська країна природнi заповiдники: Кримський, Ялтинський гiрсько-лiсовий, Карадазький, Опукський; нацiональнi природнi парки: Севастопольський, Чатир-Даг
Захiдно-полiський Захiдне Полiсся бiосферний заповiдник Захiдне Полiсся; природнi заповiдники: Черемський, Рiвненський, Пiвденнополiський
Центральний Полiський Приднiпровське Полiсся бiосферний заповiдник Полiський; природнi заповiдники Днiпровський, Деснянський, нацiональнi природнi парки: Мезинський, Коростишiвський, iчнянський, Голосiївський
Схiдний Полiський Схiдне Полiсся нацiональнi природнi парки: Середньосеймський, Деснянсько-Старогутський, Тростянецько-Ворсклянський
Подiльський Подiльська Височина природний заповiдник Медобори; нацiональнi природнi парки: Подiльськi Товтри, Кременецькi Гори, Центрально-Подiльський, Савранський лiс, Днiстровський каньйон
Середньо-днiпровський Середнє Приднiпров'я Український лiсостеповий бiосферний заповiдник; нацiональнi природнi парки: Черкаський Бiр, Холодний Яр, Середньо- Приднiпровський, Трахтемирiвський, Переяслав- Хмельницький, Чорнолiський; Канiвський природний заповiдник
Придонецький Долина р. Сiверського Дiнця нацiональнi природнi парки: Святi Гори, Сiверсько- Донецький, Слобожанський, Гомольшанський
Донецько- приазовський Донецький кряж, Приазовська Височина Український степовий природний заповiдник; нацiональнi природнi парки: Приазовський, Меотида
Таврiйський Днiпровсько- Молочанське Межирiччя бiосфернi заповiдники: Чорноморський, Асканiя Нова; нацiональнi природнi парки: Нижньоднiпровський, Азово-Сиваський
Нижньо-днiстровський Пониззя долини р. Днiстер Нижньоднiстровський нацiональний природний парк
Нижньо-дунайський Пониззя долини р. Дунаю Дунайський бiосферний заповiдник
Азовський Азовське море Казантипський, Опукський природнi заповiдники; нацiональнi природнi парки: Азово-Сиваський, Сиваський, Меотида
Чорноморський пiвнiчно-схiдний шельф Чорного моря нацiональнi природнi парки: Велике фiлофорне поле Зернова, Мале фiлофорне поле, Джарилгач, Кiнбурнська коса

Природнi кори

Полiський зона лiсiв лiси першої та другої груп, болота
Галицько-Слобожанський зона лiсостепу лiси першої та другої груп, лiсосмуги, луки, пасовища
Пiвденно-Український зона степiв лiсосмуги, пасовища, сiножатi
Прибережно-морський Прибережна Смуга Азовського i Чорного морiв внутрiшнi морськi води, морськi коси, мiлини, пляжi, острови
Днiстровський Долина р. Днiстра заплавнi луки, чагарники, схиловi землi з незначним рослинним покривом, лiси, воднi об'єкти
Бузький Долини рiчок Захiдного i Пiвденного Бугу заплавнi луки, чагарники, сiножатi, схиловi землi з незначним рослинним покривом, лiси, воднi об'єкти
Днiпровський Долина р. Днiпра заплавнi луки, чагарники, сiножатi, схиловi землi з незначним рослинним покривом, лiси, воднi об'єкти
Сiверсько-Донецький Долина р. Сiверського Дiнця заплавнi луки, чагарники, сiножатi, схиловi землi з незначним рослинним покривом, лiси, воднi об'єкти
Додаток 7 до Програми
ЗАХОДИ З ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

Таблиця 1.

Назва об'єкта природно-заповiдного фонду (площа, гектарiв) Код бюджетної класифi-кацiї Орiєнтовна вартiсть робiт, тис. гривень У тому числi за рахунок:  
держав-ного бюджету фондiв охорони навколиш-нього при-родного сере-довища гран тiв мiжна-родних еколо-гiчних органi-зацiй Термiн виконання (роки) за кодами бюджетної класифiкацiї по кожному об'єкту
1. Розроблення проектiв створення, вiдведення земель для органiзацiї територiї об'єктiв природно-заповiдного фонду
Нацiональнi природнi парки, якi передбачається створити
Приазовський, 20 тис. 200600, 240600 320 220 100 - 2000-2002
Меотида, 15 тис. 200600, 240600 120 70 50 - 2000-2002
Сиваський, 195 тис. 200600, 240600 400 300 100 - 2000-2002
Прип'ять-Стохiд, 50 тис 200600, 240600 450 300 150 - 2000-2002
Свидовецький, 15 тис. 200600, 240600 120 70 50 - 2001-2003
Галицький, 14 тис. 200600, 240600 70 40 30 - 2001-2003
Переяслав-Хмельницький, 10 тис. 200600, 240600 80 50 30 - 2001-2003
Гуцульщина, 50 тис. 200600, 240600 400 300 100 - 2001-2003
Днiстровський Каньйон, 10 тис. 200600, 240600 80 50 30 - 2002-2004
Джарилгач, 10 тис. 200600, 240600 80 50 30 - 2002-2004
Тростянецько-Ворсклянський, 40 тис. 200600, 240600 300 200 100 - 2002-2004
Сiверсько-Донецький, 20 тис. 200600, 240600 160 100 60 - 2003-2005
Гранiтно-степове Побужжя, 5 тис. 200600 40 40   - 2003-2005
Великий Луг, 40 тис. 200600, 240600 300 200 100 - 2003-2005
Нижньосульський, 17 тис. 200600, 240600 140 100 40 - 2004-2006
Центрально-Подiльський, 15 тис. 200600, 240600 120 80 40 - 2004-2006
Самарський бiр, 20 тис. 200600, 240600 160 100 60 - 2005-2007
Передкарпатський, 20 тис. 200600, 240600 160 100 60 - 2005-2007
Диканькiвський, 15 тис. 200600, 240600 120 80 40 - 2006-2008
Слобожанський, 10 тис. 200600, 240600 80 50 30 - 2006-2008
Кiнбурнська коса, 10 тис. 200600, 240600 80 50 30 - 2007-2009
Трахтемирiвський, 10 тис. 200600, 240600 80 50 30 - 2008-2010
Нижньоднiпровський, 50 тис. 200600, 240600 400 300 100 - 2009-2011
Кримський, 25 тис. 200600, 240600 200 130 70 - 2010-2012
Савранський лiс, 10 тис. 200600, 240600 80 50 30 - 2011-2013
Чатир-Даг, 5 тис. 200600 40 40 - - 2012-2014
Саки, 10 тис. 200600, 240600 80 50 30 - 2013-2015
Велике фiлофорне поле Зернова, 100 тис. 200600 100 100 - - 2013-2015
Мале фiлофорне поле, 30 тис. 200600 60 60 - - 2013-2015
Бiосфернi заповiдники, якi передбачається створити
Захiдне Полiсся, 40 тис. 200600, 240600 280 200 80 - 2000-2002
Схiднi Карпати, 50 тис. 200600, 240600 350 250 100 - 2000-2002
Кримський, 40 тис. 200600, 240600 320 250 70 - 2001-2003
Розточанський, 25 тис. 200600, 240600 170 120 50 - 2012-2015
Полiський, 50 тис. 200600, 240600 350 250 100 - 2004-2006
Український лiсостеповий, 50 тис. 200600, 240600 350 250 100 - 2010-2012
Донецький кряж, 20 тис. 200600, 240600 140 100 40 - 2012-2015

Природнi заповiдники, межi яких розширюються

Медобори, 2 тис. 200600 20 20 20 - 2000-2002
Полiський, 14 тис. 200600, 240600 100 80 - - 2001-2003
Днiпровсько-Орiльський, 505 200600 10 10 - - 2002-2004

Бiосфернi заповiдники, межi яких розширюються

Карпатський, 10 тис. 200600, 240600 70 50 20 - 2002-2004
Дунайський, 20 тис. 200600, 240600 140 100 40 - 2003-2005
Чорноморський, 50 тис. 200600 50 50 - - 2005-2007
Нацiональнi природнi парки, межi яких розширюються
Вижницький, 3 тис. 200600 20 20 - - 2001-2003
Синевир, 3 тис. 200600 20 20 - - 2001-2003
Подiльськi Товтри, 20 тис. 200600, 240600 100 70 30 - 2002-2004
Ужанський, 10 тис. 200600 50 50 - - 2003-2005
Святi Гори, 10 тис. 200600 50 50 - - 2004-2006
Усього:   7410 5270 2140 -  

Таблиця 2.

Заходи Код бюджетної класифi-кацiї Орiєнтовна вартiсть робiт, тис. гривень У тому числi за рахунок: Термiн виконання (роки) за кодами бюджетної класифi-кацiї по кожному об'єкту
держав-ного бюджету фондiв охорони навколиш-нього природ-ного середо-вища грантiв мiжна-родних еколог-iчних органi-зацiй
2. Ведення державного кадастру природно-заповiдного фонду України
Створення автоматизованої системи ведення державного кадастру природно-заповiдного фонду України 240600 400 - 200 200 2000-2002
iнвентаризацiя природних комплексiв територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду України 240600 2000 - 2000 - 2001-2015
Створення та ведення єдиної геоiнформацiйної системи та бази даних, пiдготовка звiтних матерiалiв державного кадастру природно- заповiдного фонду України 200600, 240600 1500 500 500 5 00 2001-2015
Видання звiтних матерiалiв державного кадастру природно-заповiдного фонду України 200600 200 200 - - 2001-2015
Усього: - 4100 700 2700 700 -
3. Збереження популяцiй видiв рослин i тварин
Розроблення нормативно-правових документiв i ведення державних кадастрiв тваринного та рослинного свiту 200600, 240600 11200 6000 5200 - 2000-2015
iнвентаризацiя мiсце- зростань видiв рослин, занесених до Червоної книги України, та рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України 200600, 240600 1500 500 1000 - 2000-2015
Оцiнка стану популяцiй видiв рослин i тварин, занесених до Червоної книги України 240600 700 - 700 - 2000-2015
Створення центрiв штучного розведення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв рослин i тварин 200600, 240600 200 100 - 100 2002-2005
Створення центрiв збереження генетичного матерiалу рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв рослин i тварин 200600 3000 - - 3000 2002-2015
Усього: - 16600 6600 6900 3100 -
4. Здiйснення заходiв, що випливають з виконання зобов'язань України за мiжнародними угодами
Створення нацiональної та регiональних баз даних екологiчної мережi 200700 500 - - 500 2000-2005
Розроблення генеральної схеми формування нацiональної екологiчної мережi 200700 800 400 - 400 2000-2002
Розроблення регiональних схем формування екологiчної мережi 200700 2500 - - 2500 2001-2005
Складання нацiонального перелiку об'єктiв природної спадщини 200700 300 300 - - 2002-2004
Визначення нових водно-болотних угiдь, що вiдповiдають вимогам (критерiям) до водно-болотних угiдь мiжнародного значення 200700 400 - - 400 2001-2015
Розроблення менеджмент-планiв для водно-болотних угiдь мiжнародного значення 200700 1000 - - 1000 2001-2015
Визначення територiй спецiального iнтересу щодо їх збереження в межах природно-заповiдного фонду України згiдно з Конвенцiєю про охорону дикої флори i фауни та природних середовищ iснування в Європi (1979 р.) 200700 800 400 - 400 2001-2005
Визначення за межами природно-заповiдного фонду України територiй спецiального iнтересу щодо їх збереження згiдно з Конвенцiєю про охорону дикої флори i фауни та природних середовищ iснування в Європi (1979 р.) 200700 400 200 - 200 2001-2005
Пiдготовка описiв найцiннiших об'єктiв природно-заповiдного фонду для нагородження європейським дипломом Ради Європи 200700 100 100 - - 2001-2005
Пiдготовка описiв вiдповiдних об'єктiв природно-заповiдного фонду для внесення цих об'єктiв до спецiального перелiку бiогенетичних природних територiй 200700 100 100 - - 2006-2015
Складання перелiкiв водно-болотних угiдь загальнодержавного значення 200700 100 100 - - 2006-2015
Складання перелiкiв водно- болотних угiдь мiсцевого значення 200700 700 700 - - 2006-2015
Розроблення менеджмент-планiв для водно-болотних угiдь загальнодержавного значення 200700 800 800 - - 2001-2015
Усього: - 8500 3100 - 5400 -
5. Науковi розробки для забезпечення реалiзацiї Програми
Розроблення пропозицiй з удосконалення системи формування екологiчної мережi природних територiй з неоднаковим ступенем антропогенного впливу, методiв та критерiїв видiлення природних територiй для збереження ландшафтного рiзноманiття шляхом заповiдання та резервування 040202 500 500 - - 2000-2015
Вивчення видового, ценотичного рiзноманiття та здiйснення середньо- i великомасштабного картографування природних комплексiв та їх компонентiв для проведення комплексного монiторингу, створення геоiнформацiйних систем 040202 3000 3000 - - 2000-2015
Розроблення системи критерiїв для оцiнки стану компонентiв екосистем природно-заповiдних територiй за їх науковою, рекреацiйною i соцiальною значущiстю. Створення методик економiчної оцiнки природно-заповiдних територiй 040202 300 300 - - 2000-2015
Розроблення та впровадження методiв i засобiв созотехнiчних основ бiорiзноманiття природно-заповiдного фонду. Створення концепцiї та стратегiї охорони i управлiння екосистемами у нацiональних природних парках 040202 700 700 - - 2000-2015
Розроблення наукової моделi органiзацiї монiторингу довкiлля на територiях природно-заповiдного фонду та ведення державного кадастру природно-заповiдного фонду України 040202 2500 2500 - - 2000-2015
Усього: - 7000 7000 - - -
Разом за Програмою: 43610 22670 11740 9200 -
Додаток 8 до Програми
ЗАГАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ КОШТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ НА 2000-2015 РОКИ (ЗА ЕТАПАМИ ТА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ)
№ п/п Загальнi заходи Усього У тому числi за роками
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006-2015
1. Розроблення проектiв створення, вiдведення земель для органiзацiї територiї об'єктiв природно-заповiдного фонду 7410 940 800 760 700 700 700 2810
2. Ведення державного кадастру природно-заповiдного фонду України 4100 400 250 250 200 200 200 2600
3. Збереження популяцiй видiв рослин i тварин 16600 250 250 250 250 250 250 15100
4. Здiйснення заходiв, що випливають з виконання зобов'язань України за мiжнародними угодами 8500 - 500 500 500 500 500 6000
5. Науковi розробки для забезпечення реалiзацiї Програми 7000 400 440 440 440 440 440 4400

Разом:

43610 1990 2240 2200 2090 2090 2090 30910
у тому числi за рахунок:
державного бюджету 22670 540 590 600 440 440 440 19620
фонду охорони навколишнього природного середовища 11740 600 800 750 800 800 800 7190
грантiв мiжнародних екологiчних органiзацiй 9200 850 850 850 850 850 850 4100
Предидущий документ Законы Украины. 2000 г. Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]