Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Образование
Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ

10. Стан та перспективи наукових дослiджень в галузi екологiї
10.1. Основнi напрямки та найважливiшi результати наукових дослiджень у 1996 р.

Донецька область має один з самих потужних наукових потенцiалiв в Українi. Тут працює 6 iнститутiв Нацiональної Академiї Наук України, 17 вищих учбових закладiв, бiльш 100 галузевих науково-дослiдних, проектно-конструкторських та технологiчних закладiв. Всього у сферi "Наука та наукове забезпечення" зайнято понад 26 тисяч чоловiк, що складає 1,4 вiдсоткiв щодо загальної кiлькостi трудящих областi. У 1996 роцi обсяг виконаних науково-технiчних рабiт складав бiля 98 млн.грн., з яких 26 млн.грн. витраченi на науково-дослiднi роботи, 34 млн. грн. - на проектно-конструкторськi та технологiчнi, 12 млн.грн. - на виготовлення экспериментальних зразкiв, 15 млн.грн. - на проектнi роботи для будiвництва та 5 млн. грн. - на науково-технiчнi послуги.

З метою створення умов щодо виходу з кризису та досягнення на цiй основi стабiлiзацiї роботи галузей матерiального виробництва, покращення екологiчного стану у Донбасi основна увага наукових закладiв у областi зосереджена на рiшеннi слiдуючих регiональнх проблем:

 • проведеннi структурної перебудови вугiльно-енергетичного, хiмiко-металургiйного, машинобудiвного та будiвничого комплексiв регiону;
 • розробцi та упровадженню прогресивних ресурсо- та энергозберiгаючих технологiй та обладнання у промисловостi, на транспортi та у побутi;
 • розробцi та упровадженню ефективних безвiдходных технологiй, технiчних рiшень та обладнання для очищення промислових викидiв та стокiв;
 • пiдвищення стiйкостi та надiйностi роботи комунальних пiдприємств областi за рахунок розробки та удосконалення прогресивних технологiй у каналiзуваннi, тепло- та водопостачаннi;
 • зниженнi вартостi будiвництва за рахунок широкого застосування прогресивних нематерiалоємних енергозберiгаючих конструктивних та технологiчних рiшень, використання промислових вiдходов та вторинних ресурсiв;
 • оновленнi виробництва з переходом на випуск високолiквiдної конкурентноздатної продукцiї за рахунок створення та упровадження високоякiсного обладнання, розробки нових матерiалiв з високими эксплуатацiйними властивостями та способiв їх одержання.

У 1996 роцi бiльш нiж 30-ма проектувальними та науково-дослiдними iнститутами та органiзацiями Донецької областi виконувалось бiля 130 дослiдних та проектних робiт, спрямованих на забезпечення екологiчної безпеки виробництв, оцiнку стану та охорону навколишнього природного середовища, рацiонального використання природних ресурсiв.

Серед найбiльш важливiших та значущих природоохоронних робiт слiд вiдмiтити :

 • Розробка методу сорбцiонного очищення зворотнiх вод промислових пiдприємств з використанням Донецьких мезопоруватих вугiль та природних неорганiчних сорбентiв. Робота виконується Донецьким державним унiверситетом у 1996-1998 р.р. и передбачає розробку ефективних ресурсоохоронюючих технологiй з очищування зворотнiх вод вiд нафтопродуктiв та iнших забруднюючих речовин;
 • Упровадження у промислових умовах розробленої системи знешкоджування хромовмiщуючих промстокiв гальваничних дiлянок Макiївський завод шахтної автоматики. Робота виконується Донецьким державним унiверситетом у 1992-1997 р.р. з упровадженням технологiї знешкоджування хромовмiщуючих стокiв у 1997 роцi.
 • Розробка проекту створення нацiонального природного парку "Святi гори". Робота виконується Донецьким державним унiвверситетом у 1996-1997 р.р. У 1996 роцi виконанi передпроектнi роботи . За указом Президенту України вiд 13.02.97 № 135/97 створено нацiональний природний парк "Святi гори".
 • Розробка та впровадження прiорiтетних направлень по скоротченню викидiв шкiдливих речовин до атмосфери, включаючи проектування, виготовлення, органiзацiю будiвництва, монтаж та наладку. Робота виконується Українським науковим центром технiчної екологiї. Серед готової продукцiї центру слiд вiдзначити автоматизований малогабаритний плоскорукавний фiльтр, фiльтруючи тканини та фiльтруючи рукава.
 • Розробка комплексу технологiй по очисцi високомiнералiзованих стiчних вод. Робота виконується Українським науковим центром технiчної екологiї.
 • Розробка комплексу технологiй з бiологiчного, електрохiмiчного очищування побутових стокiв з подальшою переробкою вiдпрацьованного мулу, технологiя здобуття генераторного газу з побутових вiдходiв та вiдходiв вуглезбагачування. Ця робота виконувалась iнститутом ПIВДЕННДIДIПРОГАЗ.
 • Розробка прогресивної технологiї, яка забезпечить нейтралiзацiю зворотнiх вод та утилiзацiю гальваничних вiдходiв та полiпшить якiсть гальванiчного покриття на пiдприємствах вугiльного машинобудування. Робота виконується Донецьким проектно-конструкторським технологiчним iнститутом у 1995-1997 р.р. з використанням очищених вод у зворотних циклах та утилiзацiєй гальваничних шламiв на пiдприємствах будiвельних матерiалiв.
 • Розробка технологiї утилiзацiї осадiв мiстської каналiзацiйної станцiї м.Макiївка у виробництвi бiогумусу та вермiкультури. Робота виконується Донбаскою державною академiєю будiвництва.
 • Науково-дослiдним iнститутом гiрничної механiки iм. М.М.Федорова розробленi технiчнi рiшення щодо пiдвищення ефективностi спалювання палива та зниження викидiв у атмосферу пилу вiд котлiв ДКВР з топками низькотемтературного киплячого шару.
 • Здобуття склокристалiчних матерiалiв з використанням доменних шлакiв, шлакiв кольорової металургiї та золи теплоелектростанцiй, золи ТЕЦ, електропiчних шлакiв, вiдходiв вуглезбагачування. Робота виконана Українським Державним iнститутом скла (м.Константинiвка). Технологiя утилiзацiї вiдхоiв зi здобуттям склокристалiчних матерiалiв заснована на методах пресування та прокату.
 • У 1996 роцi ЗАТ "Донецький iнститут холодильної технiки" АО "Норд" проведена доробка конструкцiї побутових холодильних приладiв АО "Норд" для роботи на озононеруйнуючим холодоагентi R134а замiсть застосовуємого озоноруйнуючого R12. Роботи виконувались з метою виконання вимог Монреальського протоколу (1987 р.) та Лондонської наради (1990 р.) вiдносно виробництва та використання речовин, руйнуючих озоновий шар атмосфери Землi.
 • Державним науково-дослiдним iнститутом теплоенергетики (м.Горлiвка) у 1996 роцi проведена "Розробка практичних засобiв запобiгання пилування розробляємих та законсервованих золовiдвалiв ТЕС". Розробленi саморозвинутi пилопригничуючi покриття золовiдвалiв, здатних припинити дефляцiю поверхнi шару протягом 2-7 рокiв. Засоби локального пилопригнiчування зможуть забезпечити без викидiв у навколишнє середовище навантаження золошлакiв з золовiдвалiв до 100 т/рiк одним вантажним приладом у суху та вiтряну погоду.
 • У Донецькому державному науково-дослiдному проектно-конструкторському та експерементальному iнститутi комплексної механiзацiї шахт розробленi пересувнi закладувальнi комплекси: "Титан-1М", який дозволяє упроваджувати комплексну механiзацiю закладувальних робiт пiд час проведення пластових пiдготовчих виробiток широким вибоєм та 1МК3.90, призначений для виїмки вугiлля та проведення закладувальних робiт на пластах потужнiстю 0,95 - 1,25 м з кутом нахилу до 35 градусiв при роботi по прямуванню та до 10 градусiв по падiнню.
 • Застосування закладувальних комплексiв дозволяє здiйснити безвiдходну та маловiдходну технологiю проведення гiрничих робiт, вирiшувати екологiчнi проблеми шляхом значного зниження об'ємiв породи, яка видається на поверхню, збiльшення термiнiв експлуатацiї шахт, якi мають запаси вугiлля пiд мiстами, природними та промисловими об'єктами.
 • Державним проектним iнститутом "Донбасводоканалпоект" розробленi проекти реконструкцiї ставу-шламонакопичувачу ЦЗФ "Комсомольська" та об'єднаного шламонакопичувача ? накiєвського металургiйного заводу. Вчасна реалiзацiя проектних рiшень запобiжить витiк з пруду-шламонакопичувачу до 1млн.мз у рiк шламових вод.
 • Розробленi вихiднi данi для ТЕО органiзацiї виробництва цегли, шлакоблоку, силiкатного каменю. Ця робота виконана Українським Державним iнститутом скла. Упровадження розробки дозволить утилiзувати промисловi вiдходи м. Константинiвка з одержанням 9 млн. шт. цегли, 125 тис. шт. шлакоблоку, 1 млн. шт. силiкатної цегли у рiк.

На жаль, упровадження багатьох розробок затримується через вiдсутнiсть на пiдприємствах можливостi фiнансування будiвництва приладiв, забезпечуючих зниження забруднювання навколишнього природного середовища.

На 1997 рiк планується виконання понад 30 проектних та науково-дослiдних робiт, спрямованих на покращення екологiчного стану у Донецькiй областi.

Серед них належить видiлити :

 • Розробка комплексу технiчних засобiв автоматичного регулювання котлоагрегатiв з низькотемпературними топками киплячого шару. Робота буде виконуваться Донецьким науково-дослiдним iнститутом автоматизациї гiрничних машин. Ця розробка дозволить зощадити 3-6 млн.квт/год. електроенергiї, знизити вмiщення оксиду вуглецю у димових газах на 20-40%.
 • Українським державним iнститутом скла у 1997 роцi планується розробка засобу та технологiчного процесу одержання пiноскла будiвельного призначення на основi промислових вiдходiв. Упровадження розробки дозволить утилiзувати промисловi вiдходи та отримати цiнний будiвельний матерiал.
 • ЗАТ "ДIХТ" АТ "Норд" планується проведення НДДКР по використанню холодоагентом побутових холодильних приладiв iзобутану, як альтернативи R 134 а. Роботи виконуються у зв'язку з такими факторами:
  • R 134 а озонобезпечний холодоагент, але його теплотехнiчнi характеристики значно поступаються iзобутану;
  • R 134 а сприяє виникненню "парникового ефекту" у атмосферi, тому що потенцiал глобального потеплення R 134 а = 0,26 по вiдношенню до R 12, а потенцiал глобального потеплення iзобутану дорiвнює нулю.
 • Донецьким державним технiчним унiверситетом у 1997 роцi планується завершення НДДКР по розробцi маловiдходних металургiйних технологiй та обладнання для утилiзацiї поточних i заскладованих вiдходiв з витяганням кольорових металiв.
 • Державним науково-дослiдним iнститутом теплоенергетики (м. Горлiвка) у 1997 роцi планується виготовлення стендових установок i проведення ресурсних випробувань i вiдпрацювання технологiчного регламенту виготовлення каталiзаторiв СКВ блочного типу для уловлювання оксидiв азоту димових газiв на котлах ТЕС та котелень. Розрахункова ступiнь вловлювання оксидiв азоту до 80%; температура процесу 300-3500С.

Також передбачається розробка технологiї, схемних рiшень, обладнання та систем опрiснення води для питного водопостачання з використанням зворотного осмосу. Продуктивнiсть 1-10 м3/год. питной води з солоноватих природних вод з вихiдним солевмiщенням до 15 г/л. Витрати електроенергiї на пiдготовку, опрiсненя та кондицiонування води 5-7 кВт-год/м3.

У 1997 р. iнститутом розпочатi роботи по озоно-амонiйному методу одночасної очистки димових газiв котелень i ТЕС вiд оксидiв азоту (80 %) i оксидiв сiрки (90 %), а також роботи по впровадженню електродiв стрiмерного розряду на дiючих електрофiльтрах з утворенням озону для десульфурацiї, денiтрацiї, очистки вiд пилу на 99 % димових газiв пiсля вугiльних котлiв ТЕС.

10.2. Упровадження екологiчних технологiй та природоохоронної технiки

У 1996 роцi на ЦЗФ "Торезська" упроваджено в експлуатацiю цех перезбагачування шламiв вуглезбагачування СП "Донецьк-Iнтернейшенел-Ентресайт". Упровадження даної технологiї дозволило знизити витрати технiчної води з 200 мз/год до 21 мз/год, при цьому 179 мз/рiк покривається за рахунок зворотної води.

Застосування глибоких конусних згущувачiв та флокулянта Деканол-А-36 зменшує скид промислових стокiв з 207 мз/год до 20 мз/год.

Вiдходи збагачення шламiв використовуються у якостi аргелiтiв при виробництвi цегли. Рiчна продуктивнiсть установки 24 тис. т щодо концентрату при переробцi 96 тис. т.

На Горлiвському АТ "Коксан" упроваджено в експлуатацiю установу бiологiчної очистки промислових вод, що подаються на гасiння коксу, вiд фенолiв. Ефективнiсть роботи установки складає 90 %.

НДПI "Стиролхiмпроект" ОАО "Концерн "Стiрол" у 1996 роцi упровадженi:

-технологiя гранулцiї карбамiду на дiлянцi "Карбамiд-1" з монтажем очисних установок для вловлювання пилу карбамiду з вiдходячих газiв гранбаш;

-установка утилiзацiї тепла димових газiв пiчей первинного реформiнгу агрегатiв амiаку № 1-Б, 1-В;

-технологiя очищення повiтря пiсля доупарювальних апаратiв у виробництвi гранульованої амiачної селiтри.

На Дружковському машинобудiвному заводi упроваджено технологiю ПКТI (м. Донецьк), яка забезпечує зменшення вiдходiв гальвановиробництва з монтажем обладнання дiлянки регенерацiї вiдпрацьованих хромових електролiтiв, що дозволяє одержати економiю хромового ангiдрiду 150 кг/мз з регенеруємого електролiту.

На Донецькому заводi хiмiчних реактивiв упроваджено вузол знешкоджування газових викидiв у виробництвi кисню алюмiнiю з алюмо-амонiйного галуну. У результатi очистки вiдходящих газiв одержується розчин сульфату амонiю, який перероблюється у товарний продукт.

На шахтах iм. Горького та iм.Калiнiна (м. Донецьк) упровадженi установки з очистки шахтних вод вiд зважених часток без використання електричної енергiї. Ступiнь очистки - 60 % домiшок бiльш 60 мiкрон. Розробка виконана ВАТ "Автоматгiрмаш".

Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]