Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Образование
Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ

9. Економiчний механiзм природовикористання в умовах донецької областi

Одними з основних принципiв охорони природи є платнiсть спецiального використання природних ресурсiв для виробничої i господарської дiяльностi, стягування плати за забруднення i погiршення якостi природних ресурсiв, вiдшкодування збитку, заподiяного порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

У вiдповiдностi зi ст. 42 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" фiнансування природоохоронних заходiв повинне здiйснюватися за рахунок державного i мiсцевих бюджетiв, засобiв пiдприємств, позабюджетних фондiв охорони навколишнього природного середовища, добровiльних пожертвовання i iнших коштiв. Починаючи з 1994 року до складу Державного бюджету України видiлений окремо роздiл 130 "Охорона навколишнього природного середовища", що дало можливiсть концентрувати значнi кошти для цiльового фiнансування природоохоронних заходiв. При активнiй iнiцiативi Держуправлiння в 1995 роцi, вперше в Донецькiй областi, до складу обласного бюджету був затверджений окремий роздiл "Охорона навколишнього природного середовища" на суму 174 тис. грн. i такi ж роздiли були затвердженi в мiсцевих бюджетах 12 районiв i 4 мiст на суму 470 тис. грн. Однак, iз за дефiциту бюджету областi було фактично видiлено i використано лише 70 тис. грн. У мiсцевих бюджетах мiст i районiв в 1995 роцi з цiєї ж причини коштiв по цьому роздiлу не видiлялося. У той же час потрiбно зазначити, що в 1995 роцi в обласний i мiсцевий бюджет (28 мiст i 17 районiв) природокористувачi внесли платежi за використання природних ресурсiв (землi, води, надр i лiсу) на суму 88.8 млн. грн., з яких на потреби охорони природи було видiлено менше за 0.1 %.

На початку 1996 року по вказiвцi Мiнфiну i Мiнекономiки були лiквiдованi все 95 створених в 1992 р. позабюджетних фондiв охорони навколишнього природного середовища з перерахуванням всiх накопичених коштiв екологiчних платежiв пiдприємств в мiсцевi бюджети (спочатку в лютому i постiйно в течiї року). Тому в 1996 роцi в обласному бюджетi був затверджений роздiл "Охорони навколишнього природного середовища" на суму 17.5 млн. грн. з наповненням прибуткової частини за рахунок плати пiдприємств за забруднення навколишнього середовища, а з 95.6 млн. грн., природних ресурсiв, що поступили в мiсцевий бюджет за використання, на потреби охорони природи нi з обласного, нi з мiсцевих бюджетiв фактично не видiлялося. У бюджетах 8 мiст областi на 1996 рiк були затвердженi окремi вищезгаданi роздiли на загальну суму 1.3 млн. грн., з яких на екологiчнi цiлi було видiлено i використано 334 тис. грн., тобто лише 26 %.

У виконання Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.01.1992г. N 18 на територiї Донецької областi був введений в дiю механiзм лiмiтування i платежiв пiдприємств за викиди, скиди i розмiщення вiдходiв в навколишню середу. За п'ятирiчний перiод лiмiтуванням i платежами охоплено бiльше за 1350 пiдприємств, органiзацiй, установ i iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi всiх форм власностi. Створене 95 позабюджетних фондiв охорони навколишнього природного середовища при базових Радах народних депутатiв. За цей перiод дiючий економiчний механiзм забезпечив надходження засобiв екологiчних платежiв на 7.4 млн. грн.

У 1996 роцi здiйснена iндексацiя базових нормативiв плати пiдприємств в 50.2 раза, що в умовах багаторiчної глибокої кризи вiдбилося i на фактичних платежах пiдприємств, якi склали лише 7 % вiд затверджених розмiрiв рiчної плати. Iндексацiя платежiв зiграла свою позитивну роль i в 1996 роцi платежiв поступило вже в 6 раз бiльше, нiж в 1995 р. (1995 м. - 0.84 млн. грн., 1996 м. - 5.5 млн. грн.). Найбiльша доля засобiв мiсцевих екологiчних фондiв (бiля 60 %) використанi на фiнансування заходiв, спрямованих на зниження рiвня забруднення навколишнього природного середовища, близько 10 % - на розробки i впровадження комплексних екологiчних програм, до 7% - на обладнання i прилади контролю, iншi кошти були використанi, в основному, на проведення робiт по охоронi територiй i об'єктiв природно-заповiдного фонду областi, i iнш. робiт.

Потрiбно зазначити, що в деяких мiстах (Краматорськ, Дружкiвка) i районах (Александрiвський) засобу екологiчних платежiв пiдприємств, без узгодження з мiсцевими природоохоронними органами, голови виконкомiв i райдержадмiнiстрацiй використовують на виплату заробiтної плати органiзацiям бюджетної сфери i iнш. соцiальнi потреби. Крiм того, державна податкова адмiнiстрацiя практично самоусунулась вiд контролю i безакцептне стягнення платежiв з пiдприємств - боржникiв, якi в загальнiй сукупностi за п'ятирiчний перiод поклали на собiвартiсть своєї продукцiї 92 млн. грн., а перерахували в екофонди в 12 раз менше, практично привласнивши 92 % засобiв екологiчних платежiв (в основному це пiдприємства вугiльної галузi), якi повиннi були поступити в екофонди базових Рад для цiльового природоохоронного використання. У той же час, внесення платежiв у безлiч екофондiв сiльських i селищних Рад народних депутатiв приводить до розпилювання коштiв, ускладнення їх облiку i проведення контролю за правильнiстю їх витрачання.

Враховуючи вищевикладене, Держуправлiнням в 1996-1997 г.г. пiдготовано 5 розпоряджень облдержадмiнiстрацiї по вдосконаленню органiзацiйно-економiчного механiзму керування природокористуванням i забезпечення охорони навколишнього природного середовища Донецької областi: "Про органiзацiю перерахунку розмiрiв платежiв за забруднення навколишнього природного середовища на 1996 рiк" (з iндексацiєю в 50.2 раза); "Про затвердження лiмiтiв на розмiщення вiдходiв i скиди забруднюючих речовин у воднi об'єкти на 1997 рiк"; "Про остаточнi розрахунки платежiв за забруднення навколишнього природного середовища по пiдсумках за 1996 рiк"; "Про затвердження розмiрiв платежiв пiдприємств за забруднення навколишнього природного середовища в межах встановлених лiмiтiв на 1997 рiк"; "Про поновлення позабюджетних фондiв охорони навколишнього природного середовища мiсцевих i обласної Ради народних депутатiв".

Головному фiнансовому управлiнню облдержадмiнiстрацiї поданi пропозицiї до проекту обласного бюджету про видiлення окремого роздiлу "Охорона навколишнього природного середовища" з прибутковою частиною за рахунок засобiв платежiв пiдприємств за спецiальне використання природних ресурсiв (землi, води, надр, лiсу i iнш.).

Почата i виконана певна робота по проведенню на територiї областi експеримента по екологiчному страхуванню. Але, через вiдсутнiсть фiнансування ця робота фактично знаходиться в початковiй стадiї.

Видiлення в мiсцевих бюджетах (мiста, району) окремого роздiлу "Охорона навколишнього природного середовища" з прибуткової частиною за рахунок засобiв платежiв пiдприємств за використання природних ресурсiв, повсюднi перевiрки Рад народних депутатiв з питань правильностi витрачання екологiчних платежiв, вдосконалення i коректування програмних комп'ютерних комплексiв по лiмiтуванню, розрахунку екологiчних платежiв, по ранжировцi платежiв, по створенню обласною системи облiку надходження i контролю витрачання екоплатежiв - це тi напрями, в яких iнiцiатива i практична робота Держуправлiння дозволять домогтися реальних результатiв по вдосконаленню економiчного механiзму природокористування в умовах донецької областi.

Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]