Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Образование
Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ

12. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi екологiї

Розв'язання екологiчних проблем нашого регiону неможливо без широкої i активної мiжнародної спiвпрацi i в минулому 1996 роцi цей направлення було особливо iнтенсивним.

Продовжувалися роботи над здiйсненням природоохоронних програм в рамках спiвпрацi з Всесвiтнiм Банком, на реалiзацiю яких ним видiлено грант в розмiрi 430 тис.дол. США.

Насамперед, це програма контролю за якiстю атмосферного повiтря м. Марiуполя. Мета цiєї програми - дослiдження i розвиток можливостей керування якiстю повiтряного басейну мiста за допомогою розробки i впровадження ефективного плану зниження iснуючого рiвня забруднення атмосферного повiтря. У пiдтримку цього проекту мiж урядами України i Швейцарiї була пiдписана Угода про передачу обладнання для аналiтичного контролю на суму понад 387 тис. швейцарських франкiв. У результатi в мiстi Марiуполi створена перша на Українi система монiторинга атмосферного повiтря.

Iнший проект торкається розв'язання проблеми вiдходiв. У здiйсненнi цiєї програми беруть участь фахiвцi з Агентства Мiжнародного розвитку США, Агентства охорони навколишнього природного середовища США, Всесвiтнiй Екологiчний Центр. Для вироблення стратегiї керування вiдходами i реалiзацiї цього проекту в м. Донецьку був вiдкритий офiс технiчного iнформацiйного центру Донецького регiонального Проекту природоохоронної полiтики i технологiї USID (США), створена Консультацiйна Рада з питань керування небезпечними вiдходами, до складу якого входять ведучi фахiвцi, якi представляють основнi галузi промисловостi Донецької областi. Ця Рада тiсно взаємодiє з Нацiональною Робочою групою по екологiчному керуванню в промисловостi, створеною за пропозицiєю урядiв України i США. Виробленi ними пропозицiї i рекомендацiї до проектiв Законiв України "Про вiдходи" i "Про небезпечнi вiдходи" направленi у вiдповiднi iнстанцiї для розгляду.

Один з напрямiв мiжнародної спiвпрацi торкається розробки оцiнки впливу на навколишнє природне середовище i проведення екологiчних аудитiв, задачею яких є демонстрацiя шляхiв вирiшення екологiчних проблем з отриманням економiчної вигоди пiдприємствами, а також пiдготовка до розробки бiзнес-планiв з метою отримання вигоди. Робота в цьому напрямi продовжується.

Значне мiсце в мiжнародних проектах займає Програма пiдвищення громадської свiдомостi i участi громадськостi в процесi керування. Вона включає в себе розробку учбових екологiчних програм для шкiл i ВУЗiв, iнформування громадськостi через засоби масової iнформацiї (телебачення, радiо, преса), ознайомлення з пiдходами по участi громадськостi в процесi керування.

У 1996 роцi закiнчена робота по створенню телепередач екологiчного циклу "Зелена Книга". Протягом всього року щомiсяця на екрани телевiзорiв виходила тридцятихвилинна екологiчна передача, яка освiчувала екологiчнi проблеми Донецької областi, шляхи їх вирiшення, роботу Держуправлiння по органiзацiї полiпшеної системи керування в областi охорони навколишнього природного середовища Донецької областi, а також зусилля Всесвiтнього Банку по наданню технiчною допомоги з цих проблем. Крiм цього, фахiвцями телебачення Великобританiї i природоохоронних служб областi проведено работу по створенню двадцятихвилинного вiдеофiльму екологiчної спрямованостi, який в найближчому майбутньому вийде на екрани України.

Велика робота була проведена спiльно з працiвниками Донецького Будинку працiвникiв культури в рамках громадських програм. Проведенi спiльнi зустрiчi представникiв державних структур з громадськiстю в рамках заходiв фестивалю "Екологiя природи - екологiя душi". У зустрiчах брали участь вiдомi в Донецькiй областi люди, працюючi в областi культури, мистецтва, науки, промисловостi. Успiшне проведення намiчених культурно-масових заходiв цього циклу стало реальним завдяки фiнансовiй пiдтримцi Всесвiтнього Банку.

У перспективi:

  • Завершення реалiзацiї програм в рамках наданого гранта Мiжнародним Банком реконструкцiї i розвитку;
  • Продовження робiт з проблеми вiдходiв спiльно з USAID, WEC;
  • Здiйснення демонстрацiйного проекту, спонсуємого Британським фондом "Ноу-Хау", що включає: участь громадськостi в регулюваннi природоохоронних заходiв; тренiнг по використанню механiзмiв залучення громадськостi в природоохороннi заходи; програма розвитку екологiчної освiти;
  • Участь в реалiзацiї можливого проекту Всесвiтнього банку по зменшенню викидiв метану в атмосферу;
  • Участь в роботi над проектом водопостачання i очищення стiчних вод мiста Марiуполя, для реалiзацiї якого Всесвiтнiм Банком притягується грант Японiї.
Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]