Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Образование
Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ

13. Iнформування громадськостi. Громадськi рухи. Екологiчна освiта
13.1. Органiзацiя системи екологiчного iнформування, участь засобiв масової iнформацiї (ЗМI) в обнародуваннi даних про стан навколишнього природного середовища (ОПС)

У 1996 роцi в Держуправлiннi екологiчної безпеки в Донецькiй областi продовжувалася робота по органiзацiї системи екологiчного iнформування. Спiвробiтники прес-бюро Держуправлiння налагодили постiйну спiвпрацю з обласними газетами "Життя", "Вечiрнiй Донецьк", "Донбас", обласною екологiчною газетою "Наш край", державними i комерцiйними телерадiокомпанiями (ТРК) - обласна ДТРК "Куйбышева-61", ТРК "Україна", ТРК "Донецьк", АСКЕТ "7х7", комерцiйними радiостанцiями "Радiо ТАК!" i "Радiо Клас". ДТРК "Куйбышева-61" спiльно з спiвробiтниками Держуправлiння протягом року створили цикл з 12 пiвгодинних вiдеофiльмiв ("Зелена книга") про екологiчнi проблеми Донбасса - "Зелена книга". Цi вiдеофiльми пiсля показу по обласному телебаченню були продемонстрованi по нацiональному телеканалу (УТ-1, УТ-2). За цей час державною i комерцiйними ТРК було зроблено з подачi прес-бюро i спiвробiтникiв екологiчних iнспекцiй 64 телерепортажу, в тому числi репортажi про незаконне вирубування дерев (ТРК "Україна"), про зупинку доменної печi Донецького металургiйного заводу (ТРК "Україна"), про забруднення повiтряного басейну i грунтiв (ТРК "Донецьк"), в м. Донецьку, про шкоду спалення опалого листя (ТРК "Донецьк") i iншi. Вiдеосюжет про екологiчнi проблеми Донецька, створений в спiвпрацi з ТРК "Донецьк", був показаний в iнформацiйно-аналiтичнiй програмi "Вiкна". Результатом сумiсної дiяльностi з цiєї ж ТРК був вiдеоролик про Святi Гори (спецiально пiдготований до ювiлейної виставки в Києвi, присвяченої 5-й рiчниццi незалежної України) - мальовничому кутку Донбасса, де в найближчий час буде органiзований нацiональний природний парк. Засоби масової iнформацiї постiйно освiчували заходи, що органiзовувалися i проводилися Держуправлiнням: колегiї, семiнари, прес-конференцiї, круглi столи та iн.

Усього по матерiалах спiвробiтникiв Держуправлiння i екологiчних iнспекцiй в пресi було опублiковано 297 статей i нотаток, з них по матерiалах прес-бюро опублiковане 170 статей i нотаток, головним чином в газетах "Життя", "Вечiрнiй Донецьк", "Донбас". Цими газетами здiйснювалася iнформацiйна пiдтримка заходiв, що проводяться Держуправлiнням: "Чисте повiтря", "Операцiя первоцвiти", "Зелена ялинка" та iншi. Епiзодично iнформацiя публiкувалася в мiсцевих газетах "Мiсто", "Донецькi новини", "Звiстка", "Акцент", "Супермаркет" i газетi "Київськi вiдомостi".

Для систематичного сповiщення жителiв Донецька i Макеєвки про забруднення атмосфери цих мiст прес-бюро Держуправлiння щотижня публiкувало в газетах "Життя" i "Вечiрнiй Донецьк" данi Донецького гiдрометеоцентра про середнi за тиждень рiвнi концентрацiї пилу, оксиду вуглеця, дiоксиду азоту, сiрчистого ангiдриду, фенолу, формальдегiду i амiаку. З вересня ця ж iнформацiя передавалася радiокомпанiями "Радiо ТАК!" i "Радiо Клас", а з жовтня - асоцiацiєю кабельного i ефiрного телебачення (аскет) "7х7".

Серед основних заходiв, якi активно освiчували ЗМI, можна назвати наступнi:

 • Зустрiч керiвного складу Держуправлiння екологiчної безпеки в Донецькiй областi з представниками екологiчних органiзацiй областi
 • Заходи щодо пiдведення пiдсумкiв до 5-ї рiчницi Держуправлiння (семiнар в м. Марiуполi i урочисте засiдання в залi обласної фiлармонiї)
 • Заходи фестивалю "Екологiя природи - екологiя душi" (концерти майстрiв мистецтв в мiстах областi, фотовиставки i iнш.)
 • Органiзацiя "гарячої" екологiчної телефонної лiнiї при прес-бюро Держуправлiння
 • Прес-конференцiя по пiдсумках дiяльностi Держуправлiння за 1995 рiк
 • Урочистий вечiр в обласному театрi опери i балету, присвячений пiдсумкам Європейського року збереження природи
 • Прес-конференцiя, присвячена 10-й рiчницi Чорнобильської трагедiї
 • Прес-конференцiя, присвячена Всесвiтньому дню охорони навколишнього середовища
 • Заходи, що проводяться по лiнiї Мiжвiдомчої ради за екологiчною освiтою
 • Проведення круглого стола "Екологiчнi проблеми i iнвестицiї в природоохоронну дiяльнiсть" (в спiвпрацi з Асоцiацiєю "Зелений рух Донбасу" за участю представникiв мiсiї Всесвiтнього Банку)
 • Проведення круглого стола по пiдсумках циклу екологiчних телепередач "Зелена книга"
 • Соцiологiчний опит населення областi про ставлення респондентiв до проблем екологiї Донбасса (в спiвпрацi з Асоцiацiєю "Зелений рух Донбасу" за участю Донецького iнформацiйно-аналiтичного центра)

Для змiцнення взаємодiї з громадськiстю, налагодження "зворотного зв'язку" була органiзована "гаряча" екологiчна телефонна лiнiя при прес-бюро Держуправлiння. Iнформацiя, що поступала вiд жителiв областi, адресувалася у вiдповiдну регiональну екологiчну iнспекцiю для вживання заходiв. Досвiд функцiонування гарячої лiнiї показав її малу ефективнiсть iз-за неможливостi кiлькiсного контролю параметрiв забруднення навколишнього природного середовища по поступаючих скаргах. Необхiдно мати унiверсальну пересувну лабораторiю для оперативного реагування по поступаючих сигналах.

У червнi поточного року спiвробiтники прес-бюро брали участь в технiчному забезпеченнi вiдеозйомок фiльму про екологiчнi проблеми Донбасса, що здiйснювалися творчою групою з Великобританiї (TVE) в Донецьку i Марiуполi. Пiсля завершення монтажу вiдеофiльму, вiн буде показаний по британському i українському нацiональних каналах.

Протягом року активно вiвся дiалог з представниками FSC (Field Study Council - Великобританiя) про україно-британський природоохоронний проект, що планується в областi формування громадської думки. Передбачається, що проект буде реалiзований в 1997 роцi.

Основнi задачi на 1997 р.:

1.Продовжувати роботу по вдосконаленню методiв iнформування населення про екологiчну ситуацiю i проблемам охорони навколишнього природного середовища.

2.Продовжувати роботу по створенню серiї екологiчних вiдеофiльмiв "Зелена книга".

3.Розпочати роботу над створенням серiї вiдеофiльмiв про заповiдники Донецької областi.

4.Здiйснити природоохоронний проект по приверненню громадської увагу до екологiчних проблем (Україно-Британський природоохоронний проект, що фiнансується фондом "Know-How".

13.2. Взаємодiя Держуправлiння з екологiчними органiзацiями областi, дiяльнiсть громадських екологiчних органiзацiй

Останнiм часом екологiчному руху (учасниками якого є як суспiльнi, так i державнi органiзацiї) в Держуправлiннi придiляється особлива увага внаслiдок того, що екологiчний рух ми розглядаємо, як резерв, який слабо поки ще використовується для здiйснення державної екологiчної полiтики в регiонi.

Держуправлiння веде спiвпрацю з бiльш, нiж 20 громадськими i державними екологiчними органiзацiями. У їх числi Обласний еколого-натуралiстичний центр, Обласний центр туризму i краєзнавства, Товариство охорони природи, кафедра екологiчного менеджменту Донбасської академiї керування, обласна органiзацiя української асоцiацiї "Зеленiй свiт", екологiчна Асоцiацiя "Зелений рух Донбасу", Координацiйний екологiчний центр "Стратегiя" та iнш.

Надаючи великого значення громадському екологiчному руху, Держуправлiння розглядає свої функцiї не як регулюючi i регламентуючi громадський рух, а як функцiї, якi сприяють i надають методичну допомогу в роботi.

За активною участю Держуправлiння органiзацiями екологiчної спрямованостi був проведений III Обласний еколого-геологiчний злiт школярiв, обласна науково-практична конференцiя школярiв Малої академiї наук, VI Всеукраїнська студентська наукова конференцiя "Охорона навколишнього середовища i рацiональне використання природних ресурсiв", науково-практичний семiнар з проблем малих рiк "Блакитне намисто Донбасса", вiдкрита учбова екологiчна стежка в парку Ленiнського комсомолу, складений довiдник "Екологiчнi органiзацiї Донецької областi".

Найбiльш активно з громадських екологiчних органiзацiй з Держуправлiнням спiвробiтничає екологiчна Асоцiацiя "Зелений рух Донбасу" (м. Горловка). У 1996 роцi цiєю органiзацiєю був реалiзований природоохоронний проект "Донбас ETPAU", здiйснений при пiдтримцi Iнституту стiйких спiлок (США). Основною задачею проекту було пiдвищення екологiчної свiдомостi населення Донбасса. За активною участю Держуправлiння в рамках згаданого проекту був проведений соцiологiчний опит жителiв областi екологiчної спрямованостi. Результати опиту показали, що екологiчнi проблеми займають третє мiсце серед самих злободенних проблем населення областi. Результатом спiвпрацi стало також проведення круглого стола "Екологiчнi проблеми i iнвестицiї в природоохоронну дiяльнiсть", за яким були зiбранi представники виробництва, банкiвських структур, юристи, природоохороннi структури, представники бiзнесу. За участю Держуправлiння Асоцiацiєю були проведенi також семiнар для лiдерiв недержавних екологiчних органiзацiй "Органiзацiя природоохоронних акцiй - розв'язання проблем матерiальної i фiнансової пiдтримки", семiнар "Екологiчнi проблеми малих рiк Донбасу i шляхи їх вирiшення".

У найближчий час Держуправлiння планує здiйснити (з участю державних i недержавних екологiчних органiзацiй, а також представникiв ЗМI) кiлька проектiв по мiжнародних програмах, основним напрямом яких буде вироблення механiзмiв взаємодiї з громадськiстю, залучення громадськостi до участi в прийняттi управлiнських рiшень з питань природоохоронної полiтики в регiонi, а також розвиток системи екологiчної освiти в рамках природоохоронного проекту при пiдтримцi екологiчного фонду "Know How" i Всесвiтнього Банку.

13.3. Вдосконалення екологiчного виховання i освiти, новi форми на рiзних рiвнях освiти

Виходячи їх необхiдностi вдосконалення системи екологiчної освiти i виховання, Держуправлiнням в минулому роцi був виданий спiльний з Головним управлiнням освiти Донецької областi наказ про створення Мiжвiдомчої ради за екологiчною освiтою (МРЕО). До складу ради увiйшли, крiм засновникiв, викладачi шкiл i ВУЗiв (Донбаської державної академiї управлiння, Донецького державного технiчного iнституту), лiцея "Iнтелект", спiвробiтники Обласного центра туризму i краєзнавства, Обласного еколого-натуралiстичного центра, Обласного iнституту пiслядипломної освiти вчителiв, Донецького ботанiчного саду, Обласного будинку працiвникiв культури. Об'єднавши iнтелектуальний потенцiал великого числа професiоналiв-педагогiв i професiоналiв-екологiв, МРЕО протягом 1996 року здiйснив безлiч заходiв, головними з яких були:

 • Розробка механiзмiв здiйснення лiцензування екоосвiтньої дiяльностi
 • Пiдготовка конференцiї державних i недержавних екологiчних органiзацiй "Екофорум Донбасс -97".
 • Настановна сесiя Малої академiї наук (МАН) секцiї "Екологiя".
 • Розробка учбових екоосвiтнiх програм з врахуванням вiкових особливостей школярiв
 • "День птахiв" (масовi заходи, влаштування гнiздiв'я, розвiшування шпакiвень)
 • Конкурс юних лiтераторiв дитяче-юнацької органiзацiї "Екоськаут" "Природа- наш дiм".
 • III Обласний еколого-геологiчний злiт
 • Вiдкриття учбової екологiчної стежки в парку Ленiнського комсомолу
 • Обласна науково-практична конференцiя школярiв Мала академiя наук.
 • VI Всеукраїнська студентська наукова конференцiя "Охорона навколишнього середовища i рацiональне використання природних ресурсiв"
 • Складання довiдника "Екологiчнi органiзацiї Донецкої областi"
 • Проведення науково-практичного семiнару з проблем малих рiк "Блакитне намисто Донбасу"
 • Реєстрацiя мiської громадської екологiчної органiзацiї "Студенти- союзники природи".
 • Семiнари керiвникiв екологiчних гурткiв, загонiв шкiл, позашкiльних установ.
 • Пiдготовка i випуск методичного посiбника на допомогу керiвникам наукових робiт МАН секцiї "Екологiя".
Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]