Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Образование
Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ

15. Екологiчнi проблеми в Донецької областi

Напрямками дiяльностi Держуправлiння щодо вирiшення екологiчних проблем областi є заходи, спрямованi на забезпечення екологiчної безпеки навколишнього середовища та рацiонального використання природних ресурсiв.

ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВIТРЯ

1. У вугiльнiй промисловостi:

 • за рахунок використання процесiв видобудку вугiлля без видання вiдпрацьованої породи на поверхню;
 • максимальне використання метану, видiляємого з вугiльних пластiв;
 • забезпечення збагачення всього об'єму здобуваємого вугiлля для потреб енергетики;
 • вiдтворення системи профiлактики самозайняття та гасiння горящих породних вiдвалiв шахт та вуглезбагачувальних фабрик.

2. У енергетицi:

 • упровадження методiв спалювання палива у псевдозрiдженому (киплячому) шарi;
 • розробка та упровадження комбiнованих методiв пригнiчення оксидiв азоту та сiрки вiд котлоагрегатiв.

3. У металургiї:

 • упровадження безкоксової металургiї;
 • переход на електродуговий та конверторний засiб виробництва сталi;
 • розширення застосування сухого засобу гасiння коксу, а також гасiння коксу чистою (обезфеноленою) водою;
 • повне очищення коксового газу вiд сiрководню.

4. Вiд пересувних джерел:

 • комплекс заходiв, у тому числi регулювання двигунiв, переход на газоподiбне паливо, виключення етильованого бензину, використання нейтралiзаторiв токсичних вихлопiв та iншi.

5. Оснащення джерел викидiв ефективним пилогазоочисним обладнанням. Пiдвищення рiвню технiчного стану та експлуатацiї дiючого обладнання.

ОХОРОНА ТА РАЦIОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСIВ

Основнi проблеми, якi потребують подальшого вирiшення, щодо покращення стану водних ресурсiв областi:

1. Запобiгання можливостi впливу ртутних кар'єрiв Микитiвського ртутного комбiнату на якiсть води каналу "Сiверський Донець-Донбас", у тому числi в умовах зупинки комбiнату та пiдняття рiвню грунтової води у зонi каналу.

2. Розробка комплексу мiр по запобiганню попадання пiдземної води в зону пiдземного ядерного вибуху шахти "Юнком" та можливостi її радиацiйного забруднення.

3. Запобiгання негативних наслiдкiв при затопленнi шахт, якi закриваються, а також фiльтрацiї шкiдливих речовин у дiючi шахти.

4. Будiвництво нових, розширення та реконструкцiя дiючих систем хозпобутової каналiзацiї (Артемiвськ, Добропiлля, Макiївка та багато iнших).

5. Будiвництво i реконструкцiя систем очищення та оборотного водо- постачання виробничої стiчної води.

6. Будiвництво станцiй демiнералiзацiї шахтної води.

7. Будiвництво систем зливової каналiзацiї с очищенням поверхневого стоку з територiї мiст та виробничих промплощадок.

8. Розчистка малих рiчок та водойм областi.

ЭКОЛОГIЧНО БЕЗПЕЧНЕ СКЛАДУВАННЯ ВIДХОДIВ ТА ЇХ УТИЛIЗАЦIЯ

Для подальшого обмеження негативного впливу накопичених та утворених вiдходiв на навколишнє середовище необхiдно вирiшення наступних проблем:

1. На регiональному рiвнi:

 • суб'єктам господарської дiяльностi забезпечити максимальне зниження утворення, утилiзацiю та знешкодження утворених та накопичених вiдходiв, їх екологiчно безпечне складування;
 • створити регiональну iнформацiйно-аналiтичну базу даних щодо вiдходiв та мiсць їх накопичення, базу даних з технологiй утилiзацiї та знешкодження вiдходiв;
 • органiзувати вибiр та вiдведення земельних дiлянок пiд розмiщення та будiвництво кущових полiгонiв та заводiв з утилiзацiї, знешкодженню чи заховуванню неутилiзуємих токсичних вiдходiв;
 • вирiшити питання будiвництва регiонального заводу по переробцi високотоксичних вiдходiв;
 • лiквiдувати стихiйнi та неорганiзованi звалища вiдходiв;
 • разробити по кожному мiсцю органiзованого накопичення вiдходiв (вторинної сировини) проекти по забезпеченню їх ховання у вiдповiдностi з технiчними, санiтарними та екологiчними нормами, та узгодити їх з державною екологiчною експертизою;
 • здiйснити розробку програм усiх рiвнiв щодо мiнiмiзацiї токсичних вiдходiв областi, їх утилiзацiї, знешкодження, екологiчно безпечного складування (заховування).

2. На державному рiвнi забезпечити законодавчу та нормативно-методичну базу по вiдходам :

 • прийняти " Закон про вiдходи ", " Закон про небезпечнi вiдходи" ;
 • розробити чiтку систему класифiкацiї вiдходiв, яка дозволить упорядкувати облiк, зберiгання та розмiщення вiдходiв;
 • удосконалити форму державної статзвiтностi з вiдходiв;
 • розробити єдину державну форму iнвентаризацiї вiдходiв ;
 • розробити державну дозвiльну систему розмiщення вiходiв;
 • розробити методику пiдрахунку збиткiв навколишньому середовищу, заподiяних небезпечними вiдходами;
 • розробити в нових умовах економiчний механiзм стимулювання використання вiдходiв як вторинних ресурсiв.

ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ, РОСЛИННОСТI, ТВАРИННОГО СВIТУ, ПРИРОДНО-ЗАПОВIДНОГО ФОНДУ

З метою охорони земель, рослинностi та тваринного свiту, а також збереження та поширения мережi природно-заповiдного фонду необхiдно:

 • Упровадження контурно-мелiоративної системи хлiборобства у господарствах областi;
 • Рекультивацiя порушених земель, вiдновлення родючостi грунту;
 • Вивiд з активної сiвозмiни деградованих земель з подальшою консервацiєю;
 • Розробка та здiйснення заходiв щодо охорони видiв тварин та рослин, занесенних до Червоної книги України;
 • Розробка та здiйснення програми розширення мережi територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду областi до 5%;
 • Розробка методики пiдрахунку збитку, заподiяного забрудненням земель.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЭКОЛОГIЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛIННЯ СТАНОМ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Для умов Донецької областi на прикладi iнших областей України, необхiдне створення центру екологiчного монiторiнгу территорiї областi. Для контролю та управлiння джерелами забруднення природного середовища областi та її регiонiв необхiдно створити вiдповiдну матерiально-технiчну базу екологiчного контролю. Специфiка дiй в умовах надзвичайних техногенних та природних ситуацiй потребує органiзацiї вiдповiдного аналiтичного контролю та прогнозування. Для пiдвищення рiвню та оперативностi роботи систем екологiчного контролю джерел забруднення, монiторiнгу навколишнього середовища та надзвичайних ситуацiй необхiдно забезпечити потрiбнi умови роботи цих систем та iнформацiйно-аналiтичних служб, розмiщених у теперiшнiй час у рiзних месцях, у непристосованих примiщеннях.

Розробити обласну програму забезпечення екологiчної безпеки на пiдставi програм мiст та районiв згiдно з структурою програми, розробленої Держуправлiнням екологiчної безпеки у Донецькiй областi.

Необхiдно також здiйснювати екологiчне iнформування та освiту населення, пiдвищення екологiчної квалiфiкацiї кадрiв, обмiн досвiдом з практичних питань забезпечення екологiчної безпеки територiй. Необхiдно завершити створення обласної системи пiдвищення екологiчної квалiфiкацiї кадрiв при Держуправлiннi екологiчної безпеки у Донецькiй областi. Продовжити випуск обласної екологiчної газети "Наш край".

Розвивати мiжнародне спiвробiтництво з питань екологiї з метою вирiшення екологiчних проблем Донецької областi, у тому числi з залученням фiнансової допомоги.

Проблемными вопросами в области биологического разнообразия являются:

1. Вiдновлення порушених та вiдпрацьованих земель на загальнiй площi 24 тис. га.

2. Впроваждення заходiв по зупиненню деградацiї на сiльгоспугiддях. Впроваждення проектiв контурно-мелiоративної системи землеробства.

3. Знiщення непридатних для використання пестицидiв та агрохiмiкатiв, яких накопичено в областi понад 450 т.

4. Скорочення мiсць, пригодних для перебування диких тварин (у томи числi вiднесених до Червоної книги України), внаслiдок подальшого захоплення дiлянок для господарчої дiяльностi.

5. Зростання випадкiв бракон'єрства, за рахунок якого громадяне мають надiю поправити власне скрутне матерiальне становище.

6. Подальше зменшення чисельностi основних видiв мисливської фауни, яке обумовлене незадовiльним веденням мисливського господарства користувачами мисливських угiдь.

7. Забруднення водойм та малих рiчок областi, що создає несприятливi умови для перебування та вiдтворення рибних запасiв.

8. Збiльшення площi лiсiв до 10-12 %.

Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]