Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Образование
Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ

16. Висновки

Першочергови заходи, необхiднi для полiпшення стану природного середовища

Вiдповiдно до Розпорядження голови облдержадмiнiстрацiї вiд 30.10.96 № 732 Держуправлiнням розроблена обласна "Программа невiдкладних заходiв щодо охорони та оздоровлення навколишнього природного середовища Донецької областi у 1997 роцi".

Програму розроблено по ресурсно-территорiальному принципу, дозволяючому сформувати та оцiнити приймаємi заходи, як до конкретних территорiй, так i до напрямкiв природоохранних заходiв на кожнiй территорiї.

В цiлому, Програмою передбачено 344 невiдкладних природоохоронних заходи щодо 45 мiст та районiв областi, у т.ч. за роздiлами:

п/п

Найменування роздiлу Число Заходiв Засоби, млн. грн.
Всього Держ-бюджет Мiсцевий бюджет Кошти пiдприємств
1. Охорона атмосферного повiтря 92 335,2
160,2
3,5
1,8
2,1
0,9
329,6
157,5
2. Охорона та рацiональне використання водних ресурсiв 146 106,6
81,2
48,9
40,6
17,0
12,1
40,7
28,5
3. Екологiчно безпечне складування вiдходiв та їх утилiзацiя 56 96,5
45,3
58,7
17,4
4,9
2,3
32,9
25,6
4. Охорона земель, рослинностi, тваринного свiту, природно-заповiдного фонду 38 7,2
5,4
0,5
0,5
2,5
2,2
4,2
2,7
5. Удосконалення экологiчного контролю та управлiння станом навколишнього природного середовища 12 3,2
2,2
- 3,2
2,2
-
Всього за Програмою: 344 548,7
294,3
111,6
60,3
29,7
19,7
407,4
214,3

Примiтка:

 • у числiвнику - загальнi затрати на виконання заходiв,
 • у знайменнику - затрати на виконання заходiв у 1997 р.
 • Очикуємi результати полiпшення екологiчного стану вiд реалiзацiї Програми за напрямками:

  1. Охорона атмосферного повiтря Зниження валового викиду шкiдливих речовин в атмосферу на 161,6 тис. т/рiк
  2. Охорона та рацiональне використання водних ресурсiв Скорочення скидiв забрудненої стiчної води у поверхневi водойми на 47млн.м3/рiк. Економiя свiжої води - 12264 тис.м3/рiк
  3. Екологiчно безпечне складування вiдходiв та їх утилiзацiя Зниження забруднення грунту, води, повiтря, бiоресурсiв, проникнення забруднюючих речовин у пiдземнi горизонти за рахунок екологiчно без- печного розмiщення 4 млн. т та утилiзацiї 1,5 млн.т/ рiк промислових та побутових вiдходiв
  4. Охорона земель, рослинностi, тваринного свiту, природно-заповiдного фонду Рекультивацiя порушених земель - 340 га. Створення об'єктiв природно-заповiдного фонда - 536,1 га

  Охорона атмосферного повiтря

  Всього планується виконання 92 заходiв з очикуємим зниженням викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря 161,6 тис. т/ рiк.

  Так, наприклад, у мiстi Авдiївка планується виконати 6 заходiв з кошторисною вартiстю 155 тис.грн., с ефективнiстю зниження викидiв 13,7 тис. т/рiк. Основнi заходи (будiвництво установки двоступеневої очистки газу вiд сiрководню (до 0,5 г/м3) та упровадження систем пилопригнiчування та очистки повiтря вiд пилу на газоочисних установках об'ектiв транспортування розсiву коксу на "Авдiївському коксохiмiчному заводi" з кошторисною вартiстю цих заходiв 80 тис. грн.) дозволить снизити викиди сполучень сiрки на 6 тис. т/ рiк та пилу на 4 тис. т/ рiк.

  У мiстi Горлiвка заплановано 12 заходiв кошторисною вартiстю 2,92 млн. грн. та еффективнiстю зниження викидiв 46,12 тис. т/рiк. До основних заходiв можна вiднести гасiння та рекультивацiю породних вiдвалiв ЦЗФ "Калинiнська", "Кондратiвська", "Узловська", "Горлiвська", "Микитiвська" загальною кошторисною вартiстю 550 тис. грн. та очикуємим ефектом зниження викидiв 2 тис. т/рiк, а також розробка та упровадження комплексу заходiв щодо утилiзацiї викидiв метану з гiрничих виробок ВО "Артемвугiлля" кошторисною вартiстю робiт 150 тис.грн. та зниженням викидiв метану на 40 тис. т/ рiк.

  На Мироновськiй ДРЕС м. Дебальцево заплановано 2 заходи - монтаж екологiчно чистого котлоагрегату ЦКС та змiна на котлах ТП-230 малоефективних газоочисних установок на сучаснi емульсiйного типу - загальною кошторисною вартiстю 60680 тис. грн. з очикуємим ефектом зниження викидiв на 3,5 тис. т/рiк.

  У мiстi Донецьку вiд запланованих та фiнансуємих двох заходiв (установка аеродинамiчних фiльтрiв на дiлянцi пиловугiльного палива у доменому цехi ВАТ "ДМЗ" та завершення будiвництва закритого вугiльного складу на ВАТ "Донецьккокс") загальною кошторисною вартiстю 2,51 млн. грн., очикуємий ефект зниження викидiв складає 105т/рiк.

  На ВАТ "ЄМЗ" м. Енакiєво плануеться будiвництво газоочисної установки за обертаючоюся обпалювальною пiччю з кошторисною вартiстю 2,21 млн. грн. дозволяє знизити викиди пiдприємства на 6 тис. т/ рiк.

  На ВАТ "Костянтинiвський металургiйний завод" м.Костянтинiвки пiсля змiни старого циклону на трьохступiнчасту установку газоочистки з кошторисною вартiстю робiт 300 тис. грн. зниження викидiв складе 100 т/ рiк.

  У мiстi Краматорську пiсля проведення запланованих та фiнансуємих 4-х заходiв загальною кошторисною вартiстю 3,92 млн. грн., очикуємий ефект скорочення викидiв складе 1,33 тис. т/ рiк. До основних заходiв вiдносяться виконання комплексу робiт на газоочищувачi вiд печей мартенiвського цеху на ЗАТ"НКМЗ" з кошторисною вартiстю 620 тис. грн. та завершення будiвництва газочищувальних споруд ЕСПЦ на ВАТ"ЕМСС" з кошторисною вартiстю 1,385 млн. грн. з загальним ефектом зниження викидiв 1,279тис.т/ рiк.

  У мiстi Макiївка планується проведення 5 заходiв загальною кошторисною вартiстю 10,05 млн. грн. з ефективнiстю зниження викидiв на 6,82 тис. т/ рiк. Основнi з них - це упровадження безпилової видачi коксу з коксових батарей №№ 5,6 та будiвництво споруд по очищенню коксового газа вiд сiрководню на Ясиновському КХЗ, а також будiвництво ТЕЦ-ПВС на Макiївському металургiйному комбiнатi загальною кошторисною вартiстю 9,599 млн. грн. з очикуємим ефектом зниження викидiв на 5,72 тис. т/ рiк.

  У мiстi Марiуполь планується проведення 12 фiнансуємих заходiв загальною кошторисною вартiстю 194,11 млн.грн. з очикуємим ефектом зниження викидiв на 23,6 тис. т/рiк. До основних заходiв вiдносяться - реконструкцiя газоочищувача з установкою електрофiльтрiв фiрми "Спейк" на аглофабрицi АП"ММК iм. Iльiча" з кошторисною вартiстю робiт 93,6 млн. грн., здiйснення заходiв на комплексi коксової батареї № 3 та будiвництво комплексу коксової батареї № 2 БIС у коксовому цехi ВАТ "Маркохiм" з загальною кошторисною вартiстю робiт 83,45 млн.грн. з ефективнiстю зниження викидiв з цих заходiв 15,44 тис. т/ рiк.

  У мiстi Слов'янськ по запланованим та фiнансуємим 4 заходам загальною кошторисною вартiстю 5,91 млн. грн. очикуємий ефект зниження викидiв складе 6,71тис.т/рiк. Основними заходами є - замiна технологiчної лiнiї у чавунно-ливарному цехi з установкою iндукцiйних печей на ВАТ "АIЗ-Енергiя" та консервацiя 6-го енергоблоку на Слов'янськiй ДРЕС, загальною кошторисною вартiстю 5,8 млн. грн. з очикуємим ефектом зниження викидiв на 6,6 тис. т/ рiк.

  Затрати на реалiзацiю плануємих заходiв по охоронi атмосферного повiтря складають 335,2 млн. гривень, у тому числi за рахунок :

  • госбюджету - 3,5 млн. грн;
  • мiсцевого бюджету - 2,1 млн. грн;
  • засобiв пiдприємств - 329,6 млн. грн.

  Охорона та рацiональне використання водних ресурсiв

  Зi 146 заходiв по даному роздiлу треба видiлити:

  1. Будiвництво та реконструкцiя об'єктiв хозпобутової каналiзацiї, у тому числi найбiльш крупнi:

  - очиснi споруди у м.м. Димитров, Краматорськ, Макiївка, Ясинувата, Комсомольске, Вугледар, Старобешiвська ДРЕС, Вуглегорська ДРЕС, Кирiвсько-Жданiвського промвузлу;

  - каналiзацiйнi колектори у м.м. Димитров, Костянтинiвка, Червоноармiйськ, Червоний Лиман, Макiївка, Марiуполь;

  - КНС у м.м. Єнакiєво, Марiуполь.

  2. Будiвництво та реконструкцiя споруд по очищенню виробничої стiчної та шахтної води на ЦЗФ "Дзержинська", ЦЗФ "Червонолиманська", ЦЗФ "Добропiльска", ЦЗФ "Октябрьска", Краматорське ВАТ "КЗТС", Макiївському, ? накiєвському коксохiмзаводах, Марiупiльському заводi технолог iчного обладнання, шахтi iм. Стаханова.

  3. Будiвництво та реконструкцiя систем зворотного водопостачання на Костянтинiвському заводi скловиробiв , Краматорському ЗАТ "НКМЗ", Марiупольському меткомбiнатi iм. Iльiча.

  4. Розчистка русел рiк Грузський ? ланчик у Новоазовському районi, Бик у Добропiльському районi, Садки у м. ? накiєво, лиманiв у м. Слов'янську.

  5. Розробка ряду ТЕО та проектiв з систем хозпобутової каналiзацiї та каналiзацiї злив, очищення промстоку.

  В цiлому за раздiлом заплановано заходiв на суму 106,6 млн. грн., у том числi 40,7 млн. грн. - за рахунок засобiв пiдприємств.

  Виконання у мiстах та районах областi та на пiдприємствах намiчених водоохоронних заходiв, дозволить не допустити погiршення стану водних ресурсiв, а у рядi мiст та районiв полiпшити iснуючий стан (у м. Димитров, Вугледар, Комсомольськ, Новоазовському районi та iн).

  Екологiчно безпечне складування вiдходiв та їх утилiзацiя

  З 56 запланованих до виконання заходiв, 30 або 54 % направленi на використання вiдходiв як вторинних матерiальних ресурсiв. Найбiльш важливi серед них - це:

  • будiвництво комплексiв утилiзацiї залiзовмiщуючих шламiв на металлургiйних пiдприємствах у м.м. ? накiєво, Краматорськ, Макiївка, що дозволить щорiчно використовувати бiльше 1 млн. т вiдходiв;
  • будiвництво цеглового заводу у м.Макiївцi, що дозволить щорiчно утилiзувати близько 400 тис. т породи та виробляти бiльше 60 млн. шт. цегли (будiвництво розпочалось у 1987 р.);
  • використання у будiндустрiї вiдпрацьованого содового розчину цеху сiркоочищення Авдiївського КХЗ, що дозволить скоротити об'єм розмiщуваних у навколишньому середовищi токсичних вiдходiв на 4 тис.т/ рiк;
  • споруда головної установки з регенерацiї вiдпрацьованих нафтопродуктiв у Донецькому та Макiївському промрайонах, що дозволить утилiзувати 1 тис.т високотоксичних вiдходiв та запобiгти їх розмiщення у навколишньому середовищi;
  • будiвництво дiлянки по переробцi гальваношламiв на Торезському електротехнiчному заводi потужнiстю 150 т у рiк, що дозволить знизити об'єми розмiщуємих у навколишньому середовищi токсичних вiдходiв ;
  • переробка вiдвалiв Микитiвського ртутного комбiнату з одерженням щебеню (утилiзацiя 100 тис. т вiдходiв щорiчно);
  • утилiзацiя ртутьвмiщуючих вiдходiв на ДП "Меркурiй" (м.Горлiвка), що дозволить отримати 3 т ртутi як цiннiшого продукту, утилiзувати бiльш 1 млн. шт. ртутьвмiщуючих люмiнiсцентних ламп як вiдходiв 1 класу небезпечностi.

  Враховуючи складний екологiчний стан у областi, найбiльш важливими є заходи, спрямованi на пiдвищення рiвню екологiчної безпеки та запобiгання забруднення та виникнення надзвичайних ситуацiй по об'єктам накопичення токсичних вiдходiв. Це:

  • лiквiдацiя накопичувача хiмвiдходiв та консервацiя переповненого шламонакопичувача вiдходiв вуглезбагачування Авдiївського КХЗ;
  • розробка програми забезпечення санiтарно-екологiчної безпеки Мушкетiвських та Григорiвських вiдвалiв з утилiзацiєю рiдинних та твердих вiдходiв. Подальша реалiзацiя цiєї програми дозволить знешкодити накопиченi на вiдвалах високотоксичнi вiдходи коксохiмiї та значно полiпшити екологiчний стан.

  Не менш актуальними для областi з позицiй забезпечення екологiчної безпеки є питання переробки та розмiщення комунально-побутових вiдходiв. У областi вiдсутнi смiттєперероблюючi або смiттєспалюючi заводи, нема полiгонiв для твердих побутових вiдходiв (ТПВ), технiчно обладнаних та вiдповiдних усiм санiтарним та екологiчним вимогам. Для полiпшення санiтарно- екологiчного стану програмою передбачено бiльш 20 заходiв щодо реконструкцiї звалищ ТПВ, нових полiгонiв ТПВ та смiттєперероблюючих заводiв. Найбiльш важливiшi з них:

  • розробка технiко-економiчного обгрунтування (ТЕО) та будiвництво смiттєперероблюючих заводiв у м.м. Донецьк, ? накiєво, Краматорськ, Шахтарськ;
  • розробка ТЕО та будiвництво полiгонiв в м.м. Горлiвка, Дебальцево, Костянтинiвка, Селiдово, Слов'янськ та iнш.

  У цiлому по областi виконання запланованих на 1997р. 56 заходiв при загальних витратах 96,5 млн.грн., дозволить:

  • значно знизити забруднення грунту, води, повiтря за рахунок скорочення об'ємiв вiдходiв, якi размiщуються у навколишньому середовищi, шляхом їх утилiзацiї (бiльш 1,5 млн. т/рiк), зменшив використання первинних матерiальних ресурсiв;
  • полiпшити санiтарне очищення мiст та районiв, полiпшити санiтарно-екологiчний стан у областi за рахунок будiвництва полiгонiв ТПВ та смiттєперероблюючих заводiв.

  Охорона земель, рослинностi, тваринного свiту, природно-заповiдного фонду

  Роздiлом " Охорона земель, рослинностi, тваринного свiту, природно-заповiдного фонду" передбачено на 1997 р. здiйснення 38 невiдкладних заходiв, спрямованих на охорону та оздоровлення навколишнього середовища у Донецкiй областi. На цi цiлi планується витратити 7,2 млн.грн, у т.ч. за рахунок коштiв держбюджету - 0,5 млн.грн., мiсцевого бюджету - 2,5 млн. грн., пiдприємств та органiзацiй - 4,2 млн.грн.

  Програмою невiдкладних заходiв передбаченi:

  • рекультивацiя порушених земель на площi 340 га;
  • заходи з корiнного полiпшення сiнокосiв та пасовиськ на площi 150 га.

  У 1997 роцi на територiї Червоноармiйського району КСП iм.Свердлова, АТ "Срiбне" упровадить контурно-мелiоративну систему землеробства на площадi 2,5 тис. га. Тiльки на територiї Ясиноватського району планується провести залукування малопродуктивної ниви (з вмiщенням гумусу 2-2,5 %) на площi 550 га, а також сильноеродированих земель (зi схилом бiльш 5 градусiв) на площi 785 га.

  Особливе значення у областi мають зеленi насадження, якi сприяють оздоровленню навколишнього середовища, а також забезпечують захист вiд процесiв водяної та вiтряної ерозiї, та далi. У 1997 роцi тiльки у Слав'янському районi планується створити захиснi лiсовi насадження та полезахиснi лiсовi смуги на площi 125 га. В цiлому, по областi 1997 роцi планується створити 669 га яро-балочних та полезахисних лiсосмуг.

  Безперечним прiоритетом у природоохороннiй дiяльностi є розширення мережi територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду. У 1997 роцi з метою збереження ландшафтного та бiологiчного рiзноманiття планується розробити програму разширення мережi природно-заповiдного фонду до 5%, що пiдкрiплено вiдповiдними нормативними та распорядними документами. На цi цiлi планується використати 75 тис.грн. за рахунок коштiв держбюджету.

  У цiлому по областi, внаслiдок реалiзацiї запланованих природоохоронних заходiв буде:

  • призупинена деградаця земель на площi бiля 5 тис.га;
  • cтворено нових об'єктiв природно-заповiдного фонду на площi 536,1 га;
  • з метою пiдвищення рибопродуктивностi у природнi водойми буде вселено бiля 350 тис. шт. мальку цiнних видiв риб.

  Всiм суб'єктам господарської дiяльностi необходно забезпечити виконання вимог ст.40 Земельного кодекса України.

  Радам народних депутатiв всiх рiвнiв вирiшити питання знищення непридатних для використання пестицидiв та агрохiмiкатiв.

  Розробити та затвердити у встановленому порядку необхiднi пiдзаконнi нормативнi матерiали, встановлення яких передбачено статтями Закону України "Про тваринний свiт".

  Hегайно вирiшити питання щодо подальшого користування мисливськими угiддями областi з метою встановлення їх конкретних користувачiв, якi б несли повну вiдповiдальнiсть за стан перебування в угiддях диких тварин, iнших вимог Положення про мисливське господарство та порядок здiйснення полювання.

  Усiм зацiкавленим органiзацiям та установам полiпшити контроль за використанням тваринного свiту, його вiдтворенням та охороною.

  Забезпечити подальшу передачу сiльскогосподарських лiсiв до вiдповiдних держлiсгоспiв.

  Розробити програму збiльшення мережi природно-заповiдного фонду до 5% площi областi.

  Перелiк актуальних питань охорони навколишнього природного середовища, якi потребують невiдкладного розв'язання Кабiнетом Мiнiстрiв України

  1. Прийняти постанову Кабiнета Мiнiстрiв України "Про порядок узгодження та видачi дозволу на спецiальне водовикористання" (ст.43 Водного Кодексу України).

  2. Прийняти постанову Кабiнета Мiнiстрiв України "Про порядок використання водних об'єктiв (їх частин) на умовах оренди" (ст.51 Водного Кодексу України).

  3. Розробити i затвердити методику розрахунку шкоди, заподiяної забрудненням земель викидами, скидами забруднюючих речовин, розмiщенням вiдходiв, а також агроотрутохiмiкатами.

  4. У зв'язку з проведенням земельної реформи в Українi невiдкладно розробити i затвердити Положення про порядок встановлення кордонiв i режимiв використання рекреацiйних зон.

  5. Внести у Верховну Раду на затвердження остаточний варiант Закону України "Про вiдходи", а також проект Закону України "Про небезпечнi вiдходи".

  6. Розробити i затвердити державнi нормативнi акти:

  • Про систему класифiкацiї i iнвентиризацiї вiдходiв;
  • Про державну систему дозволiв на розмiщення вiдходiв;
  • Методику розрахунку шкоди, заподiяної навколишньому природному середовищу небезпечними вiдходами.

  7. Розробити i затвердити Положення про врахування екологiчних вимог при приватизацiї державного майна.

  Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ
  Ищу друга
  [Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
  © EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]