Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Образование
Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ

5. Державний контроль у галузi охорони навколишнього природного середовища

Земельнi ресурси

Держуправлiнням було пiдготовано рiшення облдержадмiнiстрацiї "Про дотримання природоохоронного законодавства в ходi проведеннi земельної реформи в Донецкiй областi" та рiшення комiсiї облдержадмiнiстрацiї з питань техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй "Про аварiйний стан сховища отрутохiмiкатiв в с.Благодатне Волновахського району", а з пропозицiї держiнспекцiї екобезпеки в Волновахському районi було прийнято розпоряждення голови районнної держадмiнiстрацiї "Про невiдкладнi заходи по забезпеченню екологiчної безпеки при зберiганнi отрутохiмiкатiв на сховищi с.Благодатне".

В ходi перевiрок землекористувачiв особливу увагу зверталось на питання проведення iнвентаризацiї земель, розробки проектiв внутрiшньогосподарського землевпорядкування сiльскогосподарських пiдприємств, впроваждення комплексу заходiв по стабiлiзацiї родючостi та попередженню деградацiї грунтiв.

Перевiрками виявлено, що в областi налiчується 3,5 тис. га деградованних грунтiв, майже 4 тис. га грунтiв використовуються засобами, якi сприяють зменшенню родючостi грунтiв.

Вище зазначеннi факти порушення земельного законодавства виявлено в господарствах Ясинуватського, Красноармiйського, Артемiвського районiв, м.м.Краматорськ, Снiжне, Донецьк. Перевiрками встановлено, що тiльки в м.Донецьк самовiльно пiд породнi вiдвали шахт зайнято 110 га земель.

За звiтний перiод держуправлiнням здiйснено 640 перевiрок землекористувачiв. Складено 914 актiв та протоколiв, на порушникiв накладено 387 штрафiв на загальну суму 31,3 тис. грн, подано позовiв на суму 3,9 тис.грн, 38 справ передано до прокуратури.

Надра та мiнерально-сировиннi ресурси

Аналiз результатiв перевiрок гiрничодобуваючих пiдприємств показує, що основними порушеннями, характерними для всiх користувачiв надрами, є:

 • вiдсутнiсть лiцензiй на право користування надрами (лiцензiї отримали тiльки 55 гiрничодобуваючих пiдприємств областi);
 • вiдсутнiсть держактiв на землекористування i iнвентаризацiї земель (ш. iм. Абакумова, Челюськинцев, Донбасська №-1 i iнш.), самозахоплення земель (ш. Абакумова, ш/у Жовтневе, ВАТ"Сiверський комбiнат");
 • невиконання планiв i проектiв рекультивацiї порушених земель;
 • невикористання попутних корисних копалин (германiй, газ метається, шахтнi i вскришнi породи i т.л. );
 • вiдсутнiсть проектiв гiрничого вiдведення, проектiв вiдробляння, санiтарних i захисних зон;
 • недотримання технологiї вiдсипання порiдних вiдвалiв, очищення i скид шахтних i кар' эрних вод.

Порушення законодавства в областi рацiонального використання i охорони надр зв'язанi в основному з низькою виконавською дисциплiною вiдповiдальних працiвникiв, загальним спадом виробництва i, як наслiдок, вiдсутнiстю коштiв на виконання природоохоронних програм i заходiв, вдосконалення технологiї, низькою ефективнiстю штрафних санкцiй, що застосовуються до порушникiв, вiдсутнiстю належного контролю з боку мiсцевих органiв керування. З багатьох питань екологiчного характеру вiдсутня нормативна база, особливо в областi охорони надр.

Необхiдне посилення державного контролю за використанням i охороною надр як з боку органiв мiсцевого самоврядування, так i з боку держекоконтролю.

Воднi ресурси

На 1.01.1996 р. в Донецькiй областi в число водокористувачiв увiйшли 870 пiдприємств i органiзацiй, що здiйснюють вiдбiр води з природних джерел або що скидають стiчнi води.

Держуправлiнням проведено 462 перевiрки водокоричтувачiв i виявленi численнi факти порушень чинного водного законодавства. У 82 випадках перевищенi встановленi нормативи ГДС, у 24 випадках допущенi аварiйнi скиди забруднених стiчних вод.

Причинами порушення водного законодавства є:

 • прогресуючий моральний i фiзичний знос водоочисних споруд;
 • перевантаження багатьох очисних споруд, що особливо вiдносяться до об'єктiв комунального господарства;
 • вiдсутнiсть на пiдприємствах сучасних i високоефективних споруд по очищенню стiчних вод;
 • вiдсутнiсть розробок або неможливiсть впровадження на пiдприємствах безвiдходних технологiй;
 • несвоєчасне i неякiсне проведення поточних i капiтальних ремонтiв водоохоронних об'єктiв;
 • низька квалiфiкацiя обслуговуючого персоналу, вiдсутнiсть його зацiкавленостi в ефективнiй роботi очисних споруд;
 • загальний спад виробництва.

До порушникiв водного законодавства були прийнятi слiдуючi заходи:

 • складенi матерiали для притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi 400 чоловiк на загальну суму 4877 гривень;
 • 12 матерiалiв передано в органи прокуратури;
 • 131 пiдприємству i органiзацiям за скид забруднених стiчних вод пред'явленi позови на суму 1608.1 тис. гривень.
 • припинена дiяльнiсть 11 пiдприємств

Крiм цього, iнспекцiями направленi 18 матерiалiв про результати проведених перевiрок для розгляду у виконкомах i комiсiях Рад народних депутатiв i 61 iнформацiю - в органи прокуратури.

Бiологiчнi ресурси

Державний контроль за охороною та використанням тваринного свiту в Донецькiй областi здiйснюєтся екологiчною iнспекцiєю Держуправлiння Мiнекобезпеки України в Донецькiй областi; контроль за додержанням правил полювання здiйснює ДЛГО "Донецьклiс" Мiнлiсгоспу України. Крiм уповноваженних державних органiв, охороною тваринного свiту в областi повиннi займатися користувачi мисливських угiдь (переважно-пiдроздiли УТМР). Однак, вказанi органiзацiї поки не забезпечують комплекс заходiв по здiйсненню охорони диких тварин. Таке становище пов'язано в першу чергу з незадовiльним виконанням користувачами мисливських угiдь обов'язкiв, передбачених ст.12 "Положення про мисливське господарство та порядок здiйснення полювання". Так, при необхiдностi забезпечення угiдь УТМР необхiдним складом штатних єгерiв у кiлькостi близько 200 чоловiк, фактично працюють 51. Потенцiальнi можливостi бiльш нiж 600 громадських iнспекторiв, майже во всiх пiдроздiлах УТМР, не використовуються. У бiльшостi раймiськорганiзацiй УТМР здiйснення охорони угiдьносить формальний характер. Hедостатньо охороняються дикi тварини i в держлiсгоспах ДЛГО "Донецьклiс". Показники iнспекторської роботи органiзацiй та вiдомств по охоронi тваринного свiту за перiод 1992 - 1996 р.р. - вiдображенi у Додатку 5.-1.

Не зважаючи на зростання окремих показникiв iнспекторської роботи у 1996 роцi, в областi триває високий рiвень порушень правил полювання, браконьєрства, в бiльшостi за участю членiв УТМР.

Держуправлiння неодноразово ставило питання про незадовiльний стан ведення мисливського господарства перед користувачами мисливських угiдь. По матерiалах перевiрок, у керiвництва екологiчної iнспекцiї в 1996 роцi були розглянутi питання "Про хiд виконання постанови колегiї Держуправлiння користувачами мисливських угiдь". Держуправлiнням розроблено план спiльних заходiв щодо здiйснення контролю за виконанням Закону України "Про тваринний свiт" на 1996 рiк, затвердженний заступником голови облдержадмiнiстрацiї. Hа нарадi у заступника начальника Держуправлiння, спiльно з фахiвцями ДЛГО "Донецьклiс", УТМР розглянуто стан охорони мисливських угiдь, та питання "Про органiзацiю роботи по боротьбi с бракон'єрством у сезон полювання 1996-97 р.р.". Пiдроздiлами держекоiнспекцiї на мiсцях, держлiсгоспiв, УТМР прийнято до виконання спiльний наказ щодо забезпечення рiшень цiєї наради.

Державний контроль за охороною, рацiональним використанням та вiдтворенням рибних запасiв в водоймах областi займаються єкологiчна iнспекцiя Держуправлiння єкологiчної безпеки, Донецька та Марiупольська iнспецiї по вiдновленню,охоронi водних живих ресурсiв i регулювання рибальства.

З цiєю метою екологiчною iнспекцiєю проведено 113 перевiрок господарств, органiзацiй та об'єднань, якi займаються спецiальним використанням живих об'єктiв рибного господарства, в ходi яких виявлено багато порушень природоохоронного законодавства, головними з якiх є порушення правил аматорського та спортивного рибальства, спецiальне використання рибних ресурсiв без одержання дозволiв,невиконання планiв рибоводно-мелiоративних робiт.

Hезважаючи на цифровi показники,стан з охороною,використанням та вiдтворенням рибних запасiв в областi є незадовiльним, що свiдчить про неефективну роботу всiх органiв державного контролю, i в першу чергу, органiв Мiнiстерства рибного господарства як спецiально уповноваженного органа по веденню рибного господарства та здiйсненню державного контролю.

Малочисельнiсть iнспекцiйних пiдроздiлiв, вкрай незадовiльне їх технiчне забезпечення, соцiальна та економiчна незахищеннiсть державних iнспекторiв призвела до неможливостi виконання ними,в повному обсязi,покладених державою завдань.

З метою полiпшення роботи по охоронi, використанню та вiдтворенню рибних запасiв у 1996 роцi прийнято розпорядження голови облдержадмiнiстрацiї "Про заходи по охоронi та вiдтворенню рибних запасiв в водоймах областi". Затверджено облдержадмiнiстацiєю та прийнято до виконання план спiльних дiй по охоронi тваринного свiту. Органами рибоохорони розроблена та надiйслана на розгляд до облдержадмiнiстрацiї Програма по збереженню та вiдтворенню рибних ресурсiв в водоймах Донецької областi на 1996 рiк та на перспективу до 2000 року, яка так i залишилась не розглянутою.

Пiдсумки роботи державних органiв по здiйсненню держконтролю за охороною та використанням рибних запасiв наведенi у Додатку 5.-2.

В 1996 роцi полiпшена робота по охоронi рослинних ресурсiв. Кiлькiсть перевiрок збiльшилась на 58 порiвняно з 1995 р. та на 34 порiвняно з 1992 роком (в 1996 - 217). В 1996 роцi пред'явлено 58 позовiв, або на 19 бiльше в порiвняннi з 1995 роком та на 40 в порiвняннi з 1992 роком, накладено 147 штрафiв, що бiльше на 91 та 85 в порiвняннi вiдповiдно з 1995 та1992 роками.

В 1996 роцi пред'явлено позовiв на суму 51,67 тис. грн., але вiдшкодовано лише 1,65 тис. грн., накладено штрафiв в розмiрi 1,45 тис.грн. i вiдшкодовано 1,15 тис.грн. (79 %). Передано 12 справ в слiдчi органи.

При цьому слiд вiдмiтити сумлiнну роботу Дружкiвської, Краматорської мiськiнспекцiй, Велiконовосiлкiвської, Володарської та Шахтарської районних держiнспекцiй. Полiбшили свою роботу i гарно працювали в порiвняннi з минулим перiодом держiнспекцiї в м.м.Снiжному та Торезi.

Для збереження хвойних дерев та бiльш рацiонального використання лiсових ресурсiв, держлiсгоспами виготовлялись комплекти новорiчних гiлок хвойних порiд iз дерев, зрубаних при проведенi рубок догляду за лiсом. В 1996 роцi виготовлено 8,8 тис. шт. новорiчних комплектiв та соснових пучкiв , для рiтуальних служб заготовлено 22,5 т хвойної зеленi та виготовлено 130 вiнкiв.

Держiнспекторами екологiчної iнспекцiї та лiсової охорони разом з вiдомчою мiлiцiєю УДСО при УМВС України в Донецькiй областi проведено 35 рейдiв-перевiрок, в ходi яких вилучено у 72 лiсопорушникiв 193 хвойних дерева. Крiм того, патрульно-охоронною службою затримано 11 порушникiв з 17 соснами та ялинами.

Пiдсумки державного контролю висвiтлювалися областною екологiчною газетою "Hаш край" та iншими засобами масової iнформацiї.

Природно-заповiдний фонд

Робота по контролю за дотриманням законодавства про природно-заповiдний фонд областi, що була проведена в 1996 роцi, зведена в додаток до роздiлу N 5.

За звiтний перiод в цiлому по Держуправлiнню проведено 75 перевiрок стану заповiдних територiй та об'ектiв, в тому числi працiвниками: апарату - 28; регiональних, городських та районних держекоiнспекцiй - 47. По фактам порушення природоохоронного законодаства в 1996 роцi накладено 56 штрафiв на загальну суму 576 гривень, в т.ч. працiвниками апарату - 26 на суму 346 гривень, держекоiнспекцiй - 30 на суму 230 гривень.

За незаконне використання природних ресурсiв на територiях природно-заповiдного фонду працiвниками апарату Держуправлiння пред'явлено 10 позовiв на загальну суму 73733 гривень, в т.ч.: за незаконну рубку дерев у заказниках: "Артемiвськi садово-дендрологiчнi насадження" - пред'явлено позов землекористувачевi на загальну суму 50600 гривень; "Болото Мартиненкове"- радгоспу "Комунiст" Краснолиманського району - на суму 19560 гривень; "Ямполовський"- КСГП iм.Фрунзе - на суму 1350 гривень. Для встановлення конкретних порушникiв, винних у виникненнi пожарiв на територiї вiддiлення "Крейдяна флора" Українського степового природного заповiдника, що заподiяло шкоду на загальну суму 7662750 грiвень, матерiали направлено в Слов'янський районий вiддiл УМВС України в Донецькiй областi.

Основними недолiками, якi були виявленi в ходi перевiрок на об'єктах природно-заповiдного фонду, є:

 • недостатня кiлькiсть вiдповiдних межових та iнформацiйно - охоронних знакiв;
 • неспроможнiсть землекористувачiв своєчасного проводтити вибiрковi санiтарнi рубки в лiсових заповiдних об'єктах.

Атмосферне повiтря

Екологiчна iнспекцiя Держуправлiння i Держiнспекцiї в мiстах i районах областi виконали в 1996 р. 1253 перевiрки пiдприємств i iнших джерел забруднення атмосферного повiтря (на 248 бiльше, нiж в 1995 р.). У ходi перевiрок обстежене 19612 джерел видiлення забруднюючих речовин (на 1768 менше, нiж в 1995 р.), з них 8427 (43,0 %) оснащено газоочистным обладнанням. З обстежених 4671 газоочистних установок (ГОУ) 731 (15,6 %) виявилися несправними i неефективними (в 1995 р. - 17,1 % ), тобто в порiвняннi з попереднiм роком рiвень експлуатацiї i технiчний стан газоочистного обладнання дещо полiпшилися.

Найбiльша кiлькiсть несправних i неефективно працюючих установок виявлена на пiдприємствах мiст: Славянска - 14 (53,8 %), Єнакiєве - 32 (23,5 %), Макеєвки - 32 (20,3 %), Донецька - 191 (17,0 %). Найменьша кiлькiсть несправних i неефективних установок виявлена на пiдприємствах мiст: Дебальцево - 2 (4,7 %), Краматорська - 27 (6,7 %), Костянтинiвки - 41 (8,7 %).

У Додатках 5.-3 i 5.-У Додатках 5.-3 i 5.-4 приведенi порiвняльнi данi про долю (%) несправних i неефективних установок по галузях промисловостi i пiдприємствах за 1995 - 1996 р. м.

Данi про кiлькiсть вiдремонтованих, реконструйованих i знову введених газоочистних установок по роках представленi в Додатку 5.-5.

Причини незадовiльного стану ГОУ i недостатньої оснащенiсть об'єктiв газоочистним обладнанням за останнi роки не змiнилися - це вiдсутнiсть або недостача обслуговуючого i ремонтного персоналу, запасних частин i матерiалiв, проблеми фiнансування запланованих ремонтних i будiвельних робiт.

По виявлених фактах порушення природоохоронного законодавства виданi вiдповiднi розпорядження, направленi на усунення виявлених недолiкiв: стягнуте 29 позовiв (в 1995 р. - 16) по вiдшкодуванню збитку, нанесеного забрудненням атмосферного повiтря на суму 87,4 тис. грн.; стягнутий 971 штраф (в 1995 р. - 685) на загальну суму 7,5 тис. грн.; передано в прокуратуру 4 справи (в 1995 р. - 7); видане 19 постанов про припинення експлуатацiї об'єктiв в зв'язку з порушенням природоохоронного законодавства (в 1995 р. - 8).

Значний вклад в забруднення атмосферного повiтря вносить автомобiльний транспорт. У ходi щорiчної операцiї "Чисте повiтря", а також при планових перевiрках промпредприятий проводився iнструментальний контроль токсичностi газiв автомобiлiв, що вiдпрацювали. Усього в звiтному роцi перевiрено 15787 автомобiлiв (в 1995 р. - 14567), з яких 2829 (17,9 %) експлуатувалося з перевищенням вмiсту шкiдливих речовин в газах (, що вiдпрацювали в 1995 р. - 2944, тобто 20,2 %).

У 1996 роцi проведена перевiрка 915 автопiдприємств областi (в 1995 р. - 516), перевiрено 7609 автомобiлiв (в 1995 р. - 8797), з яких 1542 (20,3 %) експлуатувалося з перевищенням вмiсту шкiдливих речовин в газах (, що вiдпрацювали в 1995 р. - 1702, тобто 19,5 %). Найбiльша кiлькiсть таких автомобiлiв належить Мiнпрому 26,8 %, Мiнвуглепрому - 22,7 %, Мiнсiльгосппроду - 20,0 %, департаменту автотранспорту - 20,0 %.

Дещо пол?пшилася (в пор?внянн? з 1995 р.) ситуац?я з ?ндив?дуальним автотранспортом. З перев?рених 8178 автомоб?л?в (в 1995 р. - 5770), з перевищенням вм?сту шк?дливих речовин в газах, що в?дпрацювали експлуатувалося 1287 (15,7 %), в той час як в 1995 р. - 1242 (21,5 %). Результати держконтролю за дотриманням пов?тряохоронного законодавства при експлуатац?ї пересувних джерел забруднення приведен? в Додатку 5.-6.

Вiдходи

Вiдсутнiсть державної системи керування вiдходами виробництва i побуту, чiткої системи облiку, збору, переробки, зберiгання, розмiщення вiдходiв, вiдсутнiсть необхiдної законодавчої i нормативно-методичної бази по вiдходах створюють труднощi в роботi природоохоронних органiв. Нечисленнiсть контролюючих органiв i численнiсть пiдприємств, органiзацiй (бiля 1500), дiяльнiсть яких приводить до утворення вiдходiв, не дозволяють здiйснювати дiйовий контроль за дотриманням природоохоронного законодавства. Дiюча правова база не дозволяє застосовувати жорсткi заходи до порушникiв, немає штрафних санкцiй за невiрогiднiсть облiку i статзвiтностi (в компетенцiї Мiнекобезпеки), вiдсутнiсть лiмiтiв i дозволiв на розмiщення вiдходiв, немає можливостi примусово вiдшкодувати нанесений збиток за забруднення навколишнього природного середовища вiдходами. Мiсцевi органи влади в мiстах i районах фактично не несуть вiдповiдальностi за незадовiльну органiзацiю збору, переробки i складування вiдходiв.

Аналiтичний контроль джерел забруднення

Контроль аналiтичних показникiв викидiв i скидiв промислових пiдприємств забезпечується вiддiлом державного аналiтичного контролю джерел забруднення Держуправлiння, вiддiлами аналiтичного контролю Горлiвської, Єнакiївської, Прiазовської регiональних держекоiнспекцiй, групами аналiтичного контролю Костянтинiвської, Северодонецкой регiональних держекоiнспекцiй. Нечисленнiсть i слабка матерiально-технiчна база (вiдсутнiсть транспорту, сучасних експрес-аналiзаторiв, реактивiв i хiмпосуду в необхiдних кiлькостях) пiдроздiлiв аналiтичного контролю не дозволяють повнiстю реалiзувати потенцiйнi можливостi рiшення, що є їх першочергової задачi, що перебуває в забезпеченнi хiмiчно-iнструментальним контролем джерел викидiв i скидiв забруднюючих речовин пiдприємствами-основними забруднювачами Донецької областi.

У 1996 роцi контролем було охоплено 167 пiдприємств по 233 водовипускам i оцiнене їх вплив на 39 водних об'єктiв (вiдiбране 1598 проб, виконане 26384 визначення). Обстежене 263 джерела забруднення атмосфери на 35 пiдприємствах (вiдiбрана 5491 проба, виконане 5491 визначення). У результатi контролю джерел забруднення атмосфери виявлене 112 перевищень нормативiв ГДВ (ТСВ). Проведена перевiрка дiяльностi 31 вiдомчої лабораторiї по контролю джерел забруднення атмосфери.

Практично на всiх пiдприємствах, що контролюються зафiксованi перевищення норм ГДС (ГДВ). По матерiалах вiддiлу держаналитконтролю Держуправлiння виставленi претензiї i позови на загальну суму бiля 3,8 млн. грн. Однак стягнуте тiльки 67 тис. грн. (менше за 2 %). Аналогiчна картина спостерiгається i в iнших аналiтичних пiдроздiлах Держуправлiння.

Iснує ряд причин такого положення:

 • по бiльшостi об'єктiв претензiї можна виставити тiльки по пiдсумках року;
 • iз збiльшенням суми платежiв за природокористування сума претензiй часто менше вищеназваної i тому не стягається;
 • деякi пiдприємства визнають претензiї, але не можуть сплатити через вiдсутнiсть коштiв, - вiдсутнiй механiзм стягнення коштiв;
 • слабка нормативна база по контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферу в деяких випадках не дозволяє обгрунтувати претензiї пiдприємствам;
 • використовуються не всi методи судового впливу на пiдприємства для стягнення цих коштiв.

Хоч спад виробництва в Донецькiй областi не зупинений i з цiєї причини зберiгається тенденцiя до зниження скидiв i викидiв в навколишню середу, насторожують факти перевищення встановлених нормативiв (ГДВ, ГДС). Тенденцiї, що Спостерiгаються до пiдвищення концентрацiй забруднюючих речовин в стiчних водах, що скидаються пiсля очисних споруд в навколишню природну середу, дозволяють прогнозувати погiршення ситуацiї вже в найближчому майбутньому.

Важливою задачею державного аналiтичного контролю джерел забруднення навколишнього природного середовища є контроль стану вiдомчого аналiтичного контролю на пiдприємствах. Виявлено, що деякi пiдприємства, що мають лабораторiї, не виконують Постанову Кабiнету Мiнiстрiв № 1100 вiд 11 вересня 1996 р. "Про порядок розробки i затвердження нормативiв ГДС забруднюючих речовин, скиди яких нормуються", посилаючись на вiдсутнiсть приладного парку i хiмреактивiв. Частково це пояснюється тим, що екологiчнi лабораторiї промпiдприємств в основному оснащенi тiльки наступними засобами аналiтичного контролю: РН-метр, КФК-2, КФК-3, аналiтична вага ВЛР-200 2 класу, експрес-аналiзатори для аналiзу концентрацiй забруднюючих речовин з джерел забруднень. Лише окремi лабораторiї мають атомно-абсорбцiоннi спектрофотометри (Зуевская ДРЕС, АТ "Донкавамет", АТ "Донецький завод хiмреактивiв", АТ "Артемгеология", iнститут геолого-екологiчних проблем)i хроматографи. Через вiдсутнiсть грошових коштiв на пiдприємствах прилади своєчасно не повiряються.

У 1996 р. проведена метрологiчна атестацiя в 13 лабораторiях, що займаються вiдомчим контролем джерел забруднення. Атестацiя лабораторiй проводилася по КНД 50-194-80 "Методичнi вказiвки. Атестацiя аналiтичних лабораторiй пiдприємств i органiзацiй. Основнi положення". У основному атестованi лабораторiї пiдприємств, що є основними забруднювачами навколишнього природного середовища, пiдлягають атестацiї ще 42 природоохоронних лабораторiї.

По рiзних причинах на пiдприємствах не проводяться роботи по пiдготовцi i метрологiчнiй атестацiї вiдомчих методик по визначенню концентрацiй забруднюючих речовин для конкретного об'єкта, не проводиться зовнiшнiй i внутрiшнiй контроль точностi вимiрювань концентрацiй забруднюючих речовин у викидах з джерел забруднення. Останнє пояснюється недосконалiстю iснуючої методики зовнiшнього i внутрiшнього контролю точностi вимiрювань концентрацiй забруднюючих речовин. Що Використовуються в лабораторiях при виробництвi аналiзiв методики визначення концентрацiй забруднюючих речовин в поверхневих i стiчних водах, розробленi в 1995 р. УКРНЦОВ, м. Харкiв, недосконалi i також вимагають доробки.

Все вищевикладене приводить до спотворення результатiв аналiзу, недостовiрної статзвiтностi, некоректнiй оцiнцi стану навколишнього природного середовища.

У даний час вiдсутнi необхiднi для промислового регiону методики контролю промвiдходiв, вiдсутнiй механiзм аналiзу промвiдходiв. Неодноразове звертання з цих питань в Мiнекобезпеки України не привело до позитивних результатiв, хоч пропонувалися варiанти аналiтичного контролю промвiдходiв.

З метою забезпечення пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв аналiтичних лабораторiй на базi вiддiлу державного аналiтичного контролю Держуправлiння створена кафедра аналiтичного контролю навколишнього середовища Донецького фiлiалу Державного iнституту пiдвищення квалiфiкацiї i перепiдготовки кадрiв Мiнекобезпеки України, що дозволило 91 фахiвцевi вiдомчих лабораторiй пiдвищити свою квалiфiкацiю.

Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]