Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Образование
Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ

6. Державний монiторинг навколишнього природного середовища

Створення системи екологiчного монiторинга в Донецькiй областi, що вiдповiдає вимогам "Положення про державний монiторинг навколишнього природного середовища", (затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв № 785 вiд 23 вересня 1993 р.)- актуальна i складна проблема, особливо при несприятливих екологiчних i фiнансових умовах, що склалися в Українi. Законодавчi i нормативно-методичнi аспекти цього напряму природоохоронної дiяльностi сьогоднi вiдносяться до числа найменше вiдпрацьованих.

Дiяльнiсть регiональних органiв вiдомчих структур-суб'єктiв екологiчного монiторинга, вказаних в "Положеннi..., "в даний час зводиться до поняття "екологiчний контроль". Реальнi обставини такi, що регiональний монiторинг якСИСТЕМА (спостережень, збору, обробки, передачi, зберiгання i аналiзу екологiчної iнформацiї, прогнозування змiн стану навколишнього природного середовища i розробки науково-обгрунтованих рекомендацiй для прийняття управлiнських рiшень) буде створюватися протягом тривалого часу. Це пояснюється тим, що область досi не має в своєму розпорядженнi робочий проект створення регiональної мережi монiторинга, включаючи системи зв'язку i програмне забезпечення, а вiдомчi структури, на якi формально покладенi обов'язки ведення монiторинга, не готовi до цього внвслiдок рiзних причин (правова, методична, матерiально-технiчна, фiнансова незабезпеченiсть, професiйна слабiсть). При умовi забезпечення сучасними системами обмiну iнформацiєю i єдиними програмними засобами, що дозволяє не тiльки створювати бази даних про стан природних ресурсiв, але i адекватно їх вiдображати i iнтерпретувати, в систему монiторинга областi вже зараз могли б увiйти регiональнi структури Мiнекобезпеки, Мiнздоров'я, Держкомгiдромета, Держкомводхоза, Держкомгеологiї.

Органiзацiйна i координацiйна робота Держуправлiння була спрямована на пiдготовку робочих версiй проектiв Розпорядження голови Донецької обласної державної адмiнiстрацiї про створення систем регiонального екологiчного монiторинга, лабораторного контролю i регiонального Центра екологiчного монiторинга, розробку робочих версiй документiв "Тимчасове положення про регiональний екологiчний монiторинг" i "Порядок створення регiональної мiжвiдомчої системи лабораторного контролю стану навколишнього природного середовища i джерел забруднення в Донецькiй областi (системи лабораторного контролю)", якi в iснуючих умовах дозволили б просунути роботу у вказаному напрямi.

Силами Держуправлiння, в рамках мiжнародної спiвпрацi з Департаментом природних ресурсiв (штат Вiськонсин, США) i по лiнiї Свiтового Банку, виконанi роботи по органiзацiї створення системи екологiчного монiторинга атмосферного повiтря в мiстi Марiуполi.

З метою координацiї дiй служб Держуправлiння, Донецького Центра по гiдрометеорологiї i ОблСЕС, ведучою спостереження за станом навколишнього природного середовища, в квiтнi 1996 р. була проведена нарада "Про методичне забезпечення лабораторного контролю за забрудненням атмосферного повiтря в м. Донецьку". У результатi дiлової спiвпрацi регiональних суб'єктiв екологiчного монiторинга Держуправлiнням були виконанi узагальнення, аналiз i iнтерпретацiя результатiв спостережень за станом природних ресурсiв (атмосфера, гiдросфера) в регiонi за перiод 1995-1996 р.р.

Держуправлiння здiйснює свої функцiї по органiзацiї роботи вiдомчої системи регiональної iнформацiйно-аналiтичної пiдсистеми з питань надзвичайних ситуацiй (РIАП НС) i пiдтримки електронної пошти.

Крiм створення i поповнення ресурсних баз даних, якi характеризують стан навколишнього природного середовища в регiонi, забезпечується пiдготовка матерiалiв i документiв у закрiплених напрямах дiяльностi:

  • щорiчнi вiдомостi про транскордонне забруднення атмосферного повiтря для Мiнекобезпеки України;
  • щорiчнi вiдомостi про використання озоноруйнуючих речовин в областi для Мiнекобезпеки України;
  • щорiчнi матерiали статзвiтностi по використанню комп'ютерної технiки i програмного забезпечення для Главiнформцентра i облстатуправлiння;
  • щорiчнi матерiали про стан для облстатуправлiння до звiту Мiнстату України;
  • Кожноквартальна iнформацiйно-аналiтична довiдка про стан навколишнього природного середовища для облдержадмiнiстрацiї;
  • кожноквартальний звiт про дiяльнiсть Держуправлiння i екологiчний стан в областi для Мiнекобезпеки України;
  • поповнення каталога i створення електронних версiй нормативно-правового забезпечення дiяльностi Держуправлiння.
Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]