Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Образование
Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ

8. Удосконалення природоохоронного законодавства

При екологiчнiй ситуацiї, що склалася в областi необхiднiсть розв'язання проблем, зв'язаних з утворенням i утилiзацiєю вiдходiв, стає життєво важливої. Для їх розв'язання необхiдно на державному рiвнi:

1.Обеспечить необхiдну законодавчу i нормативно-методичну базу:

  • прийняти закони про вiдходи i про небезпечнi вiдходи;
  • удосконалити форму державної статзвiтностi пiдприємств, яка дозволила б простежити рух всiх видiв вiдходiв вiд їх утворення до поховання або використання;
  • внести змiни i доповнення в адмiнiстративний кодекс по посиленню штрафних санкцiй за порушення природоохоронного законодавства, зв'язаны iз забрудненням навколишнього середовища вiдходами (передати органам Мiнекобезпеки повноваження по залученню до адмiнвiдповiдальностi за невiрогiднiсть державної статзвiтностi, за вiдсутнiсть лiмiтiв i дозволiв на розмiщення вiдходiв i т.д.);
  • розробити методику пiдрахунку збитку, що завдається навколишньому природному середовищу токсичними вiдходами з метою його вiдшкодування пiдприємствами;
  • розробити i впровадити державну дозвiльну систему розмiщення вiдходiв.

2. Розробити державну програму поведiнки з високотоксичними вiдходами.

3. На регiональному рiвнi (в масштабi областi) з метою зниження впливу розмiщених вiдходiв на навколишнє середовище необхiдно вивчити iснуюче становище i на основi проведеної iнвентаризацiї створити регiональну iнформацiйну базу даних по вiдходах.

4. На основi створеної бази даних проробити варiанти безпечного для навколишнього середовища тимчасового зберiгання високотоксичних вiдходiв (ємкостi, контейнери та iн.) в iснуючих умовах.

5. Впровадити дозвiльну систему на розмiщення вiдходiв, що дозволить регулювати i вiдстежувати розмiщення небезпечних вiдходiв на iснуючих об'єктах.

6. Розробити i впровадити економiчний механiзм стимулювання використання вiдходiв i скорочення об'ємiв їх утворення для пiдприємств областi.

7. Проробити питання будiвництва полiгона по похованню i заводу по знешкодженню i переробцi токсичних вiдходiв.

8. Розробити в мiстах i районах програми по будiвництву екологiчно безпечних полiгонiв для складування ТПВ i заводiв по їх переробцi.

Головним законодавчим документом по охоронi, рацiональному використанню та вiдтворенню об'єктiв тваринного свiту є Закон України "Про тваринний свiт".Проте вiдсутнiсть нормативних документiв до нього,невiдповiднiсть дiючих нормативних документiв Закону, нечiтке трактування статей Закону чи окремих положень не дозволяє в повнiй мiрi ним керуватись.

До цього часу Кабiнетом Мiнiстрiв України не визначено порядок i умови страхування iнспекторiв спецiальних пiдроздiлiв екоiнспекцiй, Мiнiстерством екобезпеки не розроблено цiлий ряд документiв про порядок ведення облiку тварин та обсягiв їх добування, порядку ввозу та вивозу об'эктiв тваринного свiту, не розроблено перелiк диких тварин, яких дозволяється тримати i розводити в неволi, правила їх добування та iнше.

Потребує нормативного затвердження та роз'яснень декiлька положень "Положення про мисливське господарство та порядок здiйснення полювання",таких як колективне та облавне полювання (кiлькiсть участникiв та засоби); немає чiткого нормативного забезпечення порядку проведення первинного облiку чисельностi та використання мисливських тварин,що призводить до неможливостi дiйсного контролю за додержанням обсягiв добування, тощо. "Положенням..." встановленi нормативи забезпечення угiдь єгерською службою, проте не зрозумiло,чи входять до тiєї кiлькостi позаштатнi та громадськi єгерi.

Прийнятий Постановою КМ України вiд 28 вересня 1996р N 1192 "Тимчасовий порядок ведення рибного господарства i здiйснення рибальства" входить всуперечь з двома статтями Закону України "Про тваринний свiт" (ст.4 та ст.11) та постановою КМ України вiд 10 серпня 1992 року N459 (iз змiнами та доповненнями).

Адмiнiстративним кодексом України передбачено притягання до вiдповiдальностi громадян за порушення порядку купiвлi та продажу об'єктiв тваринного свiту, правил утримання диких тварин в неволi, проте такого порядку та правил не iснує.

Iз-за вiдсутностi iнструкцiї по веденню кадастру тваринного свiту, неможливо розпочати цю роботу.

Hе вiдповiдають вимогам часу дiючi Правила рибальства та Правила аматорського та спортивного рибальства у внутрiшнiх водоймах України. Законом України "Про тваринний свiт" дозволяється спецiальне використання рибних запасiв по дозволам, проте механiзму надання цих дозволiв (лiцензування рибальства) немає.

З урахуванням змiн в законодавчих документах України необхiдно переглянути порядок стягнення штрафiв та позовiв, розмiри такс при нарахуваннi збиткiв при порушеннi правил рибальства громадянами.

Предидущий документ Доповiдь про стан середовища в Донецькiй областi за 1996 рiк Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]